streda 20. marca 2019
English
       
       
Titulná stránka
 

Dôležité oznamy

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS a IS CEP – 16.2.2019

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 16.2.2019 (sobota) bude v čase od 20:00 hod. do 24:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej, z dôvodu inštalácie novej verzie IS a aktualizácie a údržby technologických zariadení, na ktorých sú prevádzkované dotknuté informačné systémy FS.

V čase odstávky systémov nebude možné spracovanie colných vyhlásení vrátane spracovania podaní správ pre elektronickú komunikáciu v rámci nasledovných elektronických služieb FS SR v oblasti colnej:

 • - podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“)
 • - podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit a ukončovanie colného režimu tranzit ( „Tranzit“, „NCTS“)
 • - podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri dovoze a vývoze tovaru ( „GDS-DS“)
 • - podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri tranzite ( „GDS-T“)
 • - podávanie a prijímanie správ v rámci systému EMCS pri správe spotrebných daní ( „EMCS“)
 • - doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“) a elektronickej podateľne pre ostatné colné služby  („EKR-CIS“)

V prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky v režime tranzit a vývoz pri zjednodušených postupoch je možné uplatniť havarijné postupy v zmysle vydaných povolení.

Daňové subjekty, ktoré využívajú systém EMCS majú možnosť predložiť návrh elektronického dokumentu pred plánovanou odstávkou (t. j. najskôr 7 dní pred dátumom uvedeným na dokumente ako dátum odoslania príslušného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani) alebo počas odstávky uplatniť náhradný postup pri nedostupnom systéme v súlade so zákonmi o spotrebných daniach.

V prípade otázok k dostupnosti IS v colnej oblasti kontaktujte technický helpdesk (mobil: +421 907 702 047; e- mail: helpdesk.cep@financnasprava.sk) alebo prostredníctvom nášho call centra - 048/ 43 17 222, voľba číslo 5.

Ďakujeme za pochopenie.

Dôležité upozornenie:

Nasadením novej verzie systémov dochádza k zmene komunikačných schém od 30.9.2018 (od 00:00 hod.) u vybratých typov správ podľa aktualizovaných technických špecifikácií pre elektronickú komunikáciu a dotýka sa to nasledujúcich služieb:

 • - elektronická komunikácia k systému pre automatizáciu dovozu – eDovoz – spracovanie podaní colných vyhlásení v dovoze (dochádza k zmene schémy správ - SK415, SK413, SK413A a SK414)

Pre výrobcov a dodávateľov deklarantských APV sú uverejnené aktualizované technické špecifikácie pre elektronickú komunikáciu uvedených služieb na portáli Finančnej správy SR.

Viac informácií je zverejnených na portáli finančnej správy v časti "Elektronické colné konanie pri dovoze a vývoze".

K termínu 30.9.2018 v čase od 00.00 hod. bude potrebné, aby všetci používatelia uvedených elektronických služieb Finančnej správy mali vo svojom APV nainštalovanú novú verziu resp. aktualizované nové schémy dotknutých typov správ pre elektronickú komunikáciu. Po tomto termíne nebudú systémami CIS (DS / eDovoz) prijímané správy so starou verziou xsd schém.

V tejto súvislosti sa informujte u dodávateľa Vášho APV o zapracovaní požadovaných zmien k termínu ich nasadenia do produkčnej prevádzky v prostredí finančnej správy, t.j. 30.9.2018 v čase od 00.00 hod. Zároveň odporúčame ukončiť zasielanie komunikačných správ so starou verziou xsd schém (aktuálne ešte platnou) pred termínom začatia odstávky, t.j. 29.9.2018 v čase do 22:30 hod., aby sa predišlo prípadným následným problémom so spracovaním týchto správ.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať aj cez e-mailové adresy: edovoz@financnasprava.sk, helpdesk.ds@financnasprava.sk alebo prostredníctvom nášho call centra 048/ 43 17 222, voľba číslo 5.

 

Zmena softvérových komponentov pre elektronickú komunikáciu – nová podpisová politika – účinnosť od 3.12.2017

Informácia pre používateľov elektronických služieb Finančnej správy SR v oblasti colnej - o zmenách v podmienkach elektronickej komunikácie v súvislosti so zmenou softvérových komponentov pre elektronický podpis.

Oznamujeme používateľom elektronických služieb FS, že dňa 3.12.2017 končí platnosť podpisovej politiky vydanej Národným bezpečnostným úradom SR ( NBÚ SR) v roku 2013. Na základe tejto skutočnosti, po uvedenom dátume nebude možné používať túto podpisovú politiku pre vyhotovovanie kvalifikovaného elektronického podpisu pri podpisovaní elektronických správ v podmienkach elektronickej komunikácie s Finančnou správou SR. S platnosťou od 2.10.2016 bola NBÚ SR vydaná nová podpisová politika ( s dobou platnosti do 2.10. 2021 ) a vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné vykonať v záujme bezproblémového prechodu na nové podmienky elektronickej komunikácie aktualizáciu softvérového vybavenia – inštaláciu novej podpisovej politiky, ktorý sa využíva na podpisovanie elektronických správ kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).

Predmetom aktualizácie softvérového vybavenia je korektné nakonfigurovanie novej podpisovej politiky v rámci príslušného softvérového vybavenia (napr. aplikácie D.Signer/XAdES) na všetkých PC používateľov, na ktorých sa vykonáva vyhotovovanie kvalifikovaného elektronického podpisu pri podpisovaní elektronických správ a dokumentov v podmienkach elektronickej komunikácie s Finančnou správou SR.

Predpokladom správnej funkčnosti príslušného softvérového vybavenia je nainštalovanie aktuálnej verzie balíka klientských aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis - D.Suite/eIDAS , ktorý obsahuje v rámci konfigurácie aj novú podpisovú politiku.

Aktuálna verzia je publikovaná na https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie  (D.Suite/eIDAS, verzia 1.0.6 ).

Ďalšou podmienkou pre aktiváciu novej podpisovej politiky je aj s tým súvisiaca konfiguračná úprava na strane dodaných klientských aplikácií , ktoré sú poskytované zo strany FS SR pre vybrané elektronické služby v rámci elektronickej komunikácie v oblasti colnej (EKR_Klient/CEP_EKR_Klient / EKRInterface).

Pre používateľov, ktorí nepoužívajú klientské aplikácie (EKR_Klient / CEP_EKR_Klient / EKRInterface), ale sa prihlasujú a podpisujú dokumenty priamo na portáli IS CEP (Centrálny elektronický priečinok) je potrebné len nainštalovanie aktuálnej verzie balíka klientských aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis, t.j D.Suite/eIDAS , ktorý obsahuje v rámci konfigurácie aj novú podpisovú politiku.

Inštaláciu príslušného softvérového vybavenia ako aj konfiguračnú úpravu je potrebné zrealizovať v predstihu, najneskôr do 2.12.2017.

Pokyny k inštalácii príslušného softvérového vybavenia novej podpisovej politiky pre používateľov elektronických služieb Finančnej správy SR – v oblasti colnej:

Tieto pokyny pre aktualizáciu softvérového vybavenia sa dotýkajú používateľov nasledovných elektronických služieb FS:

    -   podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“)

    -   podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit a ukončovanie colného režimu tranzit („Tranzit“, „NCTS“)   

    -   podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri dovoze a vývoze tovaru („GDS-DS“)

    -   podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri tranzite ( „GDS-T“)

    -  podávanie a prijímanie správ v rámci systému EMCS pri správe spotrebných daní ( „EMCS“)  

Bližšie pokyny k inštalácii potrebných softvérových komponentov a postupov pri konfiguračnej úprave aplikácií si môžete stiahnuť v Používateľskej príručke 

Postup pri inštalácii odporúčame konzultovať s dodávateľom/správcom Vášho softvérového vybavenia.

V prípade otázok súvisiacich s inštaláciou softvérových komponentov nás môžete kontaktovať aj cez e-mailové adresy: helpdesk.ekrtech@financnasprava.sk alebo helpdesk.cep@financnasprava.sk alebo prostredníctvom nášho call centra 048/ 43 17 222, voľba číslo 5.

Publikované informácie sú určené vyslovene len pre používateľov elektronických služieb DS v oblasti colnej. Pre externých používateľov PFS a ďalších systémov (eDane, ISKZ/MOSS/VREF) nie je nutný žiaden zásah.

Novinky od 1.7.2017

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že k 01.07.2017 sú implementované nasledovné zmeny:

Colné konanie len elektronicky

BRATISLAVA – 13.4.2017: Objednávate si kuriérom zásielky z Ameriky či Ázie? Od mája colné papiere vybavíte už len elektronicky. Nevyhnutnosťou je mať kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a byť zaregistrovaný. Inak to za kupujúceho môže vybaviť aj prepravca. Od mája sa menia podmienky pre colné konanie v dovoze pre firmy aj pre občanov. Ak si občan objedná tovar pre vlastnú potrebu:

 • • z tretej krajiny,
 • • v hodnote nad 22 eur,
 • • prostredníctvom súkromnej kuriérskej spoločnosti,

colné konanie bude môcť vykonať už len elektronicky. V praxi to znamená, že ak si objednáte napríklad elektroniku či oblečenie z Ázie či Ameriky, podklady, ktoré teraz dokladáte colníkom v papierovej forme, budú od mája už len elektronicky. Ide o zásielky, ktoré na Slovensko prídu inak ako Slovenskou poštou, čiže prostredníctvom súkromných kuriérskych spoločností (FedEx, DHL, UPS, DPD, a iné).

Základom pre colné konanie bude kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Ten je zadarmo napríklad súčasťou nového elektronického občianskeho preukazu. KEP je potrebné si aktivovať na stránke www.slovensko.sk a následne je potrebné zaregistrovať sa v Centrálnom elektronickom priečinku.

V prípade ak občan nebude chcieť elektronické colné konanie absolvovať sám, môže to za neho urobiť súkromný prepravca, ktorý mu doručuje zásielku. Obvykle je táto služba spoplatnená.

Povinné elektronické colné konanie v dovoze sa týka aj firiem.

Pri zmene údajov súvisiacich s registráciou je potrebné použiť registračný formulár, pričom v časti Subjekt je potrebné uviesť aktuálne údaje subjektu a v časti Osoby oprávnené konať v mene subjektu:

 • - v prípade zmeny oprávnení osôb (pridanie osoby alebo zmenu údajov osoby) uviesť jej aktuálne údaje,
 • - v prípade zrušenia oprávnenia osoby uviesť údaje osoby a Platnosť splnomocnenia do.

Zavedenie elektronického colného konania v dovoze - systém eDovoz

BRATISLAVA, 19. 1. 2017: Finančná správa Slovenskej republiky zavádza povinnosť predkladania elektronických colných vyhlásení v štandardnom postupe a oznámení o predložení tovaru v dovoze v zjednodušenom postupe. Prevádzka nového informačného systému eDovoz v štandardnom postupe začala dňa 11. júla 2016 na všetkých pobočkách colných úradov príslušných pre dovoz tovaru. Zároveň sa začalo prechodné obdobie pre obchodníkov, v rámci ktorého majú možnosť prispôsobiť svoje deklaračné systémy.

V zmysle bodu II časti A bodu č. 14 prílohy Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/578 z 11. apríla 2016, ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie, Slovenská republika určila dátum zavedenia vnútroštátneho elektronického systému pre dovoz na  1. mája 2017. Zo strany obchodníkov je potrebné aby prispôsobili svoje deklaračné systémy podmienkam elektronického colného konania v dovoze v štandardnom postupe. Po uvedenom termíne prijme colný úrad, dovozné colné vyhlásenie v listinnej podobe len v prípade splnenia podmienky uvedenej v čl. 6 ods. 3 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „Colný kódex“) tzn. v prípade uplatnenia tzv. „havarijného postupu“ uvedeného vo zverejnených  postupoch elektronického colného konania v dovoze.

Prevádzka nového informačného systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta zaslaním „Oznámenia o predložení tovaru“ podaním štandardného elektronického colného vyhlásenia (druh „A“) začína dňom 1. februára 2017 na všetkých pobočkách colných úradov príslušných pre dovoz tovaru. Zároveň sa začína prechodné obdobie pre držiteľov povolení v rámci ktorého je potrebné, aby prispôsobili svoje deklaračné systémy. Výhodou tohto typu zjednodušeného postupu je najmä upustenie od požiadavky predloženia dodatočného colného vyhlásenia. V termíne najneskôr od 1. júla 2017 je potrebné, aby všetci držitelia tohto typu povolenia zasielali oznámenia o predložení tovaru podaním elektronického štandardného colného vyhlásenia.

Prevádzka nového informačného systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta zaslaním „Oznámenia o predložení tovaru“ podaním zjednodušeného elektronického colného vyhlásenia (druh „C“) začína dňom 1. marca 2017 na všetkých pobočkách colných úradov príslušných pre dovoz tovaru. Zároveň sa začína prechodné obdobie pre držiteľov povolení v rámci ktorého je potrebné, aby prispôsobili svoje deklaračné systémy. Výhodou tohto typu zjednodušeného postupu je najmä to, že deklarant nemusí mať v čase zápisu k dispozícii všetky údaje alebo doklady potrebné k štandardnému colnému vyhláseniu ako aj možnosť využitia zúčtovacieho obdobia. V termíne najneskôr od 1. septembra 2017 je potrebné, aby všetci držitelia tohto typu povolenia zasielali oznámenia o predložení tovaru podaním elektronického zjednodušeného colného vyhlásenia.

Prevádzka nového informačného systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta v prípade upustenia od povinnosti predloženia tovaru v zmysle ustanovenia čl. 182 ods. 3 Colného kódexu s povinnosťou podať dodatočné colné vyhlásenie (druh „Z“) začína dňom 1. februára 2017 na všetkých pobočkách colných úradov príslušných pre dovoz tovaru. Zároveň sa začína prechodné obdobie pre držiteľov povolení, v rámci ktorého je potrebné, aby prispôsobili svoje deklaračné systémy. V termíne najneskôr od 1. júla 2017 je potrebné, aby všetci držitelia tohto typu povolenia predkladali elektronické dodatočné colné vyhlásenia (druh „Z“).

Držitelia zjednodušených postupov zápisu do evidencie deklaranta v dovoze budú v najbližších dňoch vyzvaní prostredníctvom colných úradov k začatiu konania vo veci zmeny resp. výmeny povolení a oboznámení s podmienkami jednotlivých typov zjednodušených postupov v dovoze.

Informačný systém eDovoz bude do termínu jeho povinného používania vylepšený o ďalšie funkcionality, ktoré zvýšia komfort colného konania v dovoze, napr. automatizované uvoľnenie záruky za colný dlh a iné platby, ktoré značne skráti čas opätovného pripísania blokovanej čiastky záruky, prikladanie elektronických príloh k colným vyhláseniam (faktúry, nákladné listy a podobne), čím sa výrazne zredukuje prítomnosť deklaranta na colnom úrade pri colnom konaní len na nevyhnutné prípady či možnosť ukončenia režimu colného uskladňovania prepustením do tranzitu.

Zavedenie systému eDovoz patrilo medzi prioritné úlohy v oblasti modernizácie finančnej správy. Účinnosťou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/ 2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa od 1. mája 2016 ustanovil do praxe Colný kódex Únie sa eDovoz stal nevyhnutnou podmienkou colného konania. Systémom sa rozšírila možnosť elektronickej komunikácie na všetky oblasti – tranzit, vývoz, predbežné colné vyhlásenia i dovoz.

Viac informácií o podmienkach elektronickej komunikácie nájdu podnikateľské subjekty na portáli finančnej správy v časti Podmienky elektronickej komunikácie [nové okno]. Jednou z hlavných podmienok je registrácia do Centrálneho elektronického priečinka - informácie k registrácii, kde sa nachádza registračný formulár potrebný pre registráciu do CEPu. Obchodníci, ktorí už využívajú elektronické colné konanie vo vývoze / tranzite a pri predkladaní predbežných colných vyhlásení nemusia prechádzať opätovnou registráciou.

Podmienky elektronického colného konania v dovoze vrátane opisu priebehu elektronickej komunikácie v štandardnom aj zjednodušenom postupe, ako aj havarijných postupov sú zverejnené na portáli finančnej správy v dokumente "Elektronické colné konanie v dovoze – systém eDovoz" [.pdf; 415 kB; nové okno].

Dokumentáciu potrebnú pre tvorbu softwaru ako aj podrobnosti elektronickej komunikácie sú zverejnené na portáli finančnej správy v časti "Elektronické colné konanie pri dovoze a vývoze" [nové okno].

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžu na nás obchodníci obrátiť prostredníctvom call centra [nové okno].

 

O projekte

Projekt Centrálneho elektronického priečinka (CEP) je slovenskou realizáciou medzinárodného konceptu „Single Window“ (jednotné miesto pre agendy zahraničného obchodu), ktorý má umožniť všetkým stranám zapojeným v medzinárodnom obchode a preprave podať a vybaviť štandardizované informácie a dokumenty v jedinom vstupnom bode, a splniť tak všetky požiadavky súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom. Základným nástrojom na dosiahnutie tohto stavu je vybudovanie plne integrovaného informačného systému CEP.