piatok 28. apríla 2017
English
       
       
Titulná stránka
 

Dôležité oznamy

Colné konanie len elektronicky

BRATISLAVA – 13.4.2017: Objednávate si kuriérom zásielky z Ameriky či Ázie? Od mája colné papiere vybavíte už len elektronicky. Nevyhnutnosťou je mať kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a byť zaregistrovaný. Inak to za kupujúceho môže vybaviť aj prepravca.

Od mája sa menia podmienky pre colné konanie v dovoze pre firmy aj pre občanov. Ak si občan objedná tovar pre vlastnú potrebu:

• z tretej krajiny,

• v hodnote nad 22 eur,

• prostredníctvom súkromnej kuriérskej spoločnosti,

colné konanie bude môcť vykonať už len elektronicky. V praxi to znamená, že ak si objednáte napríklad elektroniku či oblečenie z Ázie či Ameriky, podklady, ktoré teraz dokladáte colníkom v papierovej forme, budú od mája už len elektronicky. Ide o zásielky, ktoré na Slovensko prídu inak ako Slovenskou poštou, čiže prostredníctvom súkromných kuriérskych spoločností (FedEx, DHL, UPS, DPD, a iné).

Základom pre colné konanie bude kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Ten je zadarmo napríklad súčasťou nového elektronického občianskeho preukazu. KEP je potrebné si aktivovať na stránke www.slovensko.sk, následne je potrebné zaregistrovať sa v Centrálnom elektronickom priečinku www.cep.financnasprava.sk a tiež podať žiadosť o zápis do Centrálneho registra finančnej správy https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI.

V prípade ak občan nebude chcieť elektronické colné konanie absolvovať sám, môže to za neho urobiť súkromný prepravca, ktorý mu doručuje zásielku. Obvykle je táto služba spoplatnená.

Povinné elektronické colné konanie v dovoze sa týka aj firiem.

Pri zmene údajov súvisiacich s registráciou je potrebné použiť registračný formulár, pričom v časti Subjekt je potrebné uviesť aktuálne údaje subjektu a v časti Osoby oprávnené konať v mene subjektu:

- v prípade zmeny oprávnení osôb (pridanie osoby alebo zmenu údajov osoby) uviesť jej aktuálne údaje,

- v prípade zrušenia oprávnenia osoby uviesť údaje osoby a Platnosť splnomocnenia do.

   

Zavedenie elektronického colného konania v dovoze -  systém eDovoz

 • BRATISLAVA, 19. 1. 2017: Finančná správa Slovenskej republiky zavádza povinnosť predkladania elektronických colných vyhlásení v štandardnom postupe a oznámení o predložení tovaru v dovoze v zjednodušenom postupe.
 • Prevádzka nového informačného systému eDovoz v štandardnom postupe začala dňa 11. júla 2016 na všetkých pobočkách colných úradov príslušných pre dovoz tovaru. Zároveň sa začalo prechodné obdobie pre obchodníkov, v rámci ktorého majú možnosť  prispôsobiť svoje deklaračné systémy.
 • V zmysle bodu II časti A bodu č. 14 prílohy Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/578 z 11. apríla 2016, ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie, Slovenská republika určila dátum zavedenia vnútroštátneho elektronického systému pre dovoz na  1. mája 2017. Zo strany obchodníkov je potrebné aby prispôsobili svoje deklaračné systémy podmienkam elektronického colného konania v dovoze v štandardnom postupe. Po uvedenom termíne prijme colný úrad,  dovozné  colné vyhlásenie  v listinnej podobe len v prípade splnenia podmienky uvedenej v čl. 6  ods. 3 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)          č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „Colný kódex“) tzn. v prípade uplatnenia tzv. „havarijného postupu“ uvedeného vo zverejnených  postupoch elektronického colného konania v dovoze.
 • Prevádzka nového informačného systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta zaslaním „Oznámenia o predložení tovaru“ podaním štandardného elektronického colného vyhlásenia (druh „A“) začína dňom 1. februára 2017 na všetkých pobočkách colných úradov príslušných pre dovoz tovaru. Zároveň sa začína prechodné obdobie pre držiteľov povolení v rámci ktorého je potrebné, aby  prispôsobili svoje deklaračné systémy. Výhodou tohto typu zjednodušeného postupu je najmä upustenie od   požiadavky  predloženia dodatočného colného vyhlásenia. V termíne najneskôr od 1. júla 2017 je potrebné, aby všetci držitelia tohto typu povolenia zasielali oznámenia o predložení tovaru podaním elektronického štandardného colného vyhlásenia.
 • Prevádzka nového informačného systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta zaslaním „Oznámenia o predložení tovaru“ podaním zjednodušeného  elektronického colného vyhlásenia (druh „C“) začína dňom 1. marca 2017 na všetkých pobočkách colných úradov príslušných pre dovoz tovaru. Zároveň sa začína prechodné obdobie pre držiteľov povolení v rámci ktorého je potrebné, aby  prispôsobili svoje deklaračné systémy. Výhodou tohto typu zjednodušeného postupu je najmä to, že deklarant nemusí mať v čase zápisu  k dispozícii všetky údaje alebo doklady potrebné  k štandardnému colnému vyhláseniu ako aj možnosť využitia zúčtovacieho obdobia.  V termíne najneskôr od 1. septembra 2017 je potrebné, aby všetci držitelia tohto typu povolenia zasielali oznámenia o predložení tovaru podaním elektronického zjednodušeného colného vyhlásenia.
 • Prevádzka nového informačného systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta v prípade upustenia  od povinnosti predloženia tovaru v zmysle ustanovenia čl. 182 ods. 3 Colného kódexu s povinnosťou podať dodatočné colné vyhlásenie (druh „Z“) začína dňom 1. februára 2017 na všetkých pobočkách colných úradov príslušných pre dovoz tovaru. Zároveň sa začína prechodné obdobie pre držiteľov povolení rámci ktorého je potrebné, aby  prispôsobili svoje deklaračné systémy.. V termíne najneskôr od 1. júla 2017 je potrebné, aby všetci držitelia tohto typu povolenia prekladali elektronické dodatočné colné vyhlásenia (druh „Z“).
 • Držitelia zjednodušených postupov zápisu do evidencie deklaranta v dovoze budú v najbližších dňoch vyzvaní prostredníctvom colných úradov k začatiu konania vo veci zmeny resp. výmeny povolení a oboznámení s podmienkami jednotlivých typov zjednodušených postupov v dovoze.
 • Informačný systém eDovoz bude do termínu jeho povinného používania vylepšený o ďalšie funkcionality, ktoré zvýšia komfort  colného konania v dovoze, napr. automatizované uvoľnenie záruky za colný dlh a iné platby, ktoré značne skráti čas opätovného pripísania blokovanej čiastky záruky,  prikladanie elektronických príloh k colným vyhláseniam ( faktúry, nákladné listy a podobne), čím sa výrazne zredukuje prítomnosť deklaranta na colnom úrade pri colnom konaní len na nevyhnutné prípady či možnosť ukončenia režimu colného uskladňovania prepustením do tranzitu.
 • Zavedenie systému eDovoz patrilo medzi prioritné úlohy v oblasti modernizácie finančnej správy. Účinnosťou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/ 2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa od 1. mája 2016 ustanovil do praxe  Colný kódex Únie sa eDovoz stal nevyhnutnou podmienkou colného konania. Systémom sa rozšírila možnosť elektronickej komunikácie na všetky oblasti – tranzit, vývoz, predbežné colné vyhlásenia i dovoz.
 • Viac informácií o podmienkach elektronickej komunikácie nájdu podnikateľské subjekty na portáli finančnej správy v časti Podmienky elektronickej komunikácie [nové okno]. Jednou z hlavných podmienok je registrácia do Centrálneho elektronického priečinka - www.cep.financnasprava.sk, kde sa nachádza registračný formulár potrebný pre registráciu do  CEPu. Obchodníci, ktorí už využívajú elektronické colné konanie vo vývoze / tranzite a pri predkladaní predbežných colných vyhlásení nemusia prechádzať opätovnou registráciou.
 • Podmienky elektronického colného konania v dovoze vrátane opisu priebehu elektronickej komunikácie v štandardnom aj zjednodušenom postupe, ako aj havarijných postupov sú zverejnené na portáli finančnej správy v dokumente "Elektronické colné konanie v dovoze – systém eDovoz" [.pdf; 415 kB; nové okno].
 • Dokumentáciu potrebnú pre tvorbu softwaru ako aj podrobnosti elektronickej komunikácie sú zverejnené na portáli finančnej správy v časti "Elektronické colné konanie pri dovoze a vývoze"
 • V prípade akýchkoľvek otázok sa môžu na nás obchodníci obrátiť prostredníctvom call centra [nové okno]. • Oznam pre obchodnú verejnosť
 • Oznamujeme obchodnej verejnosti, že informačný systém CEP bol aktualizovaný z dôvodu zvýšenia úrovne bezpečnosti. Prosím, overte si u svojho dodávateľa aktuálnosť Vášho softvéru. V prípade problému, kontaktujte Call Centrum finančnej správy 048/431 72 22 alebo emailom - Ako s nami komunikovať.
 • Pre správne fungovanie IS CEP po 22:00 dna 26.3., bude potrebné preinštalovať CEP EKR klienta na verziu 1.9, resp. používať aktuálnu konfiguráciu z verzie 1.9. !!!
 • Verziu 1.9. CEP EKR klienta je možné stiahnuť v CEP.
 • 20.07.2015 nastala zmena pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania. 
 • Služby uvedené nižšie sú od 20.7.2015 od 00:00 hod. poskytované prostredníctvom nového komunikačného kanála cez informačný systém Centrálny elektronický priečinok, ďalej len IS CEP (www.cep.financnasprava.sk ):
 • · podávanie colných vyhlásení pri vývoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru,
 • · podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit, správa záruky pre colný režim tranzit a ukončovanie colného režimu tranzit (ďalej len „Tranzit“).
 • Po uvedenom termíne prechodu pre tieto služby už nie je možné spracovanie cez pôvodný komunikačný kanál EKR.

  Zároveň služby uvedené nižšie budú naďalej poskytované v zmysle „Dohody o používaní zaručeného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a systému EMCS pri správe spotrebných daní" ( cez pôvodný komunikačný kanál - EKR)

  • · podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri dovoze a vývoze tovaru (ďalej len „GDS-DS“),
  • · podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri tranzite (ďalej len „GDS-T“),
  • · podávanie a prijímanie správ v rámci systému EMCS pri správe spotrebných daní (ďalej len „EMCS“).

  Elektronická komunikácia pre služby podávania colných vyhlásení pri vývoze a tranzite a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru prostredníctvom IS CEP je možná :

  • · Štandardne prostredníctvom Workdesku obchodníka.
  • · Prostredníctvom používania komerčného aplikačného programového vybavenia pre deklarantov. V tomto prípade treba kontaktovať Vášho príslušného výrobcu, ktorý zapracoval zmenu komunikačného kanála do svojho produktu.
  • · Prostredníctvom používania jednoduchej aplikácie pre elektronickú komunikáciu, tzv. CEP.EKR.Klient. Táto aplikácia je dostupná na stránkach portálu CEP spolu s pokynmi k inštalácii a používateľskou príručkou ako balík CEP.EKR.Klient (linka [nové okno]).

  Doterajšia história komunikácie pre služby, ktorým sa mení komunikačný kanál na IS CEP, bude naďalej dostupná v pôvodnom komunikačnom kanáli (EKR), preto je potrebné ponechať si aj pôvodného EKR klienta a prípadne si stiahnuť komunikačné správy pre potreby archivácie do vlastného dátového úložiska. Taktiež odpovede na podania zaslané do pôvodného EKR pre dotknuté služby budú colnými informačnými systémami zaslané do tohto pôvodného kanála.

  Používanie IS CEP je podmienené registráciou.

  Subjekty, ktoré aktuálne už elektronicky komunikujú s finančnou správou a majú uzavretú „Dohodu o používaní zaručeného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a systému EMCS pri správe spotrebných daní" sa nemusia registrovať. Údaje o subjektoch a osobách oprávnených na elektronickú komunikáciu boli prenesené do IS CEP.

  Pre prihlásenie sa používateľa služieb či už do Workdesku alebo CEP.EKR.Klient je možné použiť existujúce prihlasovacie údaje. Rovnako zostáva v platnosti číslo licencie (tiež označované aj ako Evidenčné číslo dohody pridelené navrhovateľovi v elektronickom komunikačnom rozhraní (EKR) pre elektronické služby alebo Identifikátor EKR) pre služby poskytované prostredníctvom IS CEP.

  Subjekty, ktoré aktuálne ešte nekomunikujú s finančnou správou elektronicky a nemajú uzavretú „Dohodu o používaní zaručeného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a správy spotrebných daní" sa musia registrovať prostredníctvom registračného formulára na stránkach portálu CEP (https://www.cep.financnasprava.sk/cep/portw/InfoDesk/infodesk/registracia [nové okno]). Pre služby dostupné prostredníctvom IS CEP už nie je potrebné uzatvárať žiadnu samostatnú dohodu.

  Pri zmene údajov súvisiacich s registráciou je potrebné použiť taktiež registračný formulár, pričom v časti Subjekt je potrebné uviesť aktuálne údaje subjektu a v časti Osoby oprávnené konať v mene subjektu:

  • · v prípade zmeny oprávnení osôb (pridanie osoby alebo zmena údajov osoby) uviesť jej aktuálne údaje,
  • · v prípade zrušenia oprávnenia osoby uviesť údaje osoby a Platnosť splnomocnenia do.

  Komunikácia prostredníctvom IS CEP je realizovaná v zmysle zákona č. 214/2014 Z. z. a zákona č. 305/2013 Z. z., preto sú pri komunikácii využívané elektronické schránky komunikujúcich subjektov. Nutnou podmienkou elektronickej komunikácie prostredníctvom IS CEP je elektronická schránka aktivovaná na doručovanie. Podrobné informácie o elektronických schránkach sú na ústrednom portáli verejných služieb ľuďom (https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_elektronicke-schranky-zakon1/ [nové okno]).

  V prípade otázok s CEP nás môžete kontaktovať prostredníctvom Call centra finančnej správy na čísle 048/ 4317 222 voľba 5, alebo máte možnosť podania písomného dopytu cez portál FS v časti "Kontaktujte nás".

   

  O projekte

  Projekt Centrálneho elektronického priečinka (CEP) je slovenskou realizáciou medzinárodného konceptu „Single Window“ (jednotné miesto pre agendy zahraničného obchodu), ktorý má umožniť všetkým stranám zapojeným v medzinárodnom obchode a preprave podať a vybaviť štandardizované informácie a dokumenty v jedinom vstupnom bode, a splniť tak všetky požiadavky súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom. Základným nástrojom na dosiahnutie tohto stavu je vybudovanie plne integrovaného informačného systému CEP.