štvrtok 19. januára 2017
English
       
       
Titulná stránka
 

Dôležité oznamy

Plánovaná odstávka informačných systémov - Deklaračný systém a eDovoz

Oznamujeme Vám, že dňa 6.12.2016 (utorok) bude v čase od 22:00 hod. do 23:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy SR - ISST-DS (Deklaračný systém) a eDovoz, z dôvodu inštalácie novej verzie systémov do prevádzky.V čase odstávky systému nebude možné spracovanie colných vyhlásení vrátane spracovania podaní správ pre elektronickú komunikáciu v rámci nasledovných elektronických služieb FS SR:

 • - podávanie colných vyhlásení a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru (ECS/ICS,eDovoz

Elektronická služba pre podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit, správa záruky pre colný režim tranzit a ukončovanie colného režimu tranzit (NCTS) bude stále dostupná.Ostatných elektronických služieb FS sa uvedená odstávka nedotýka.

Oznam pre obchodnú verejnosť

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že informačný systém CEP bol aktualizovaný z dôvodu zvýšenia úrovne bezpečnosti. Prosím, overte si u svojho dodávateľa aktuálnosť Vášho softvéru. V prípade problému, kontaktujte Call Centrum finančnej správy 048/431 72 22 alebo emailom - Ako s nami komunikovať.

Pre správne fungovanie IS CEP po 22:00 dna 26.3., bude potrebné preinštalovať CEP EKR klienta na verziu 1.9, resp. používať aktuálnu konfiguráciu z verzie 1.9. !!!

Verziu 1.9. CEP EKR klienta je možné stiahnuť v CEP.

20.07.2015 nastala zmena pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania. 

Služby uvedené nižšie sú od 20.7.2015 od 00:00 hod. poskytované prostredníctvom nového komunikačného kanála cez informačný systém Centrálny elektronický priečinok, ďalej len IS CEP (www.cep.financnasprava.sk ):

 • · podávanie colných vyhlásení pri vývoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru,
 • · podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit, správa záruky pre colný režim tranzit a ukončovanie colného režimu tranzit (ďalej len „Tranzit“).

Po uvedenom termíne prechodu pre tieto služby už nie je možné spracovanie cez pôvodný komunikačný kanál EKR.

Zároveň služby uvedené nižšie budú naďalej poskytované v zmysle „Dohody o používaní zaručeného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a systému EMCS pri správe spotrebných daní" ( cez pôvodný komunikačný kanál - EKR)

 • · podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri dovoze a vývoze tovaru (ďalej len „GDS-DS“),
 • · podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri tranzite (ďalej len „GDS-T“),
 • · podávanie a prijímanie správ v rámci systému EMCS pri správe spotrebných daní (ďalej len „EMCS“).

Elektronická komunikácia pre služby podávania colných vyhlásení pri vývoze a tranzite a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru prostredníctvom IS CEP je možná :

 • · Štandardne prostredníctvom Workdesku obchodníka.
 • · Prostredníctvom používania komerčného aplikačného programového vybavenia pre deklarantov. V tomto prípade treba kontaktovať Vášho príslušného výrobcu, ktorý zapracoval zmenu komunikačného kanála do svojho produktu.
 • · Prostredníctvom používania jednoduchej aplikácie pre elektronickú komunikáciu, tzv. CEP.EKR.Klient. Táto aplikácia je dostupná na stránkach portálu CEP spolu s pokynmi k inštalácii a používateľskou príručkou ako balík CEP.EKR.Klient (linka [nové okno]).

Doterajšia história komunikácie pre služby, ktorým sa mení komunikačný kanál na IS CEP, bude naďalej dostupná v pôvodnom komunikačnom kanáli (EKR), preto je potrebné ponechať si aj pôvodného EKR klienta a prípadne si stiahnuť komunikačné správy pre potreby archivácie do vlastného dátového úložiska. Taktiež odpovede na podania zaslané do pôvodného EKR pre dotknuté služby budú colnými informačnými systémami zaslané do tohto pôvodného kanála.

Používanie IS CEP je podmienené registráciou.

Subjekty, ktoré aktuálne už elektronicky komunikujú s finančnou správou a majú uzavretú „Dohodu o používaní zaručeného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a systému EMCS pri správe spotrebných daní" sa nemusia registrovať. Údaje o subjektoch a osobách oprávnených na elektronickú komunikáciu boli prenesené do IS CEP.

Pre prihlásenie sa používateľa služieb či už do Workdesku alebo CEP.EKR.Klient je možné použiť existujúce prihlasovacie údaje. Rovnako zostáva v platnosti číslo licencie (tiež označované aj ako Evidenčné číslo dohody pridelené navrhovateľovi v elektronickom komunikačnom rozhraní (EKR) pre elektronické služby alebo Identifikátor EKR) pre služby poskytované prostredníctvom IS CEP.

Subjekty, ktoré aktuálne ešte nekomunikujú s finančnou správou elektronicky a nemajú uzavretú „Dohodu o používaní zaručeného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a správy spotrebných daní" sa musia registrovať prostredníctvom registračného formulára na stránkach portálu CEP (https://www.cep.financnasprava.sk/cep/portw/InfoDesk/infodesk/registracia [nové okno]). Pre služby dostupné prostredníctvom IS CEP už nie je potrebné uzatvárať žiadnu samostatnú dohodu.

Pri zmene údajov súvisiacich s registráciou je potrebné použiť taktiež registračný formulár, pričom v časti Subjekt je potrebné uviesť aktuálne údaje subjektu a v časti Osoby oprávnené konať v mene subjektu:

 • · v prípade zmeny oprávnení osôb (pridanie osoby alebo zmena údajov osoby) uviesť jej aktuálne údaje,
 • · v prípade zrušenia oprávnenia osoby uviesť údaje osoby a Platnosť splnomocnenia do.

Komunikácia prostredníctvom IS CEP je realizovaná v zmysle zákona č. 214/2014 Z. z. a zákona č. 305/2013 Z. z., preto sú pri komunikácii využívané elektronické schránky komunikujúcich subjektov. Nutnou podmienkou elektronickej komunikácie prostredníctvom IS CEP je elektronická schránka aktivovaná na doručovanie. Podrobné informácie o elektronických schránkach sú na ústrednom portáli verejných služieb ľuďom (https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_elektronicke-schranky-zakon1/ [nové okno]).

V prípade otázok s CEP nás môžete kontaktovať prostredníctvom Call centra finančnej správy na čísle 048/ 4317 222 voľba 5, alebo máte možnosť podania písomného dopytu cez portál FS v časti "Kontaktujte nás".

 

O projekte

Projekt Centrálneho elektronického priečinka (CEP) je slovenskou realizáciou medzinárodného konceptu „Single Window“ (jednotné miesto pre agendy zahraničného obchodu), ktorý má umožniť všetkým stranám zapojeným v medzinárodnom obchode a preprave podať a vybaviť štandardizované informácie a dokumenty v jedinom vstupnom bode, a splniť tak všetky požiadavky súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom. Základným nástrojom na dosiahnutie tohto stavu je vybudovanie plne integrovaného informačného systému CEP.