nedeľa 17. novembra 2019
English
       
       
Právne informácie
 

Právne informácie

Všeobecné právne podmienky

Prístupom na webovú stránku www.projektcep.sk a prehliadaním jej obsahov dávate súhlas s uvedenými podmienkami. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, neotvárajte, prosím našu webovú stránku!

Všeobecné informácie

Spoločnosť DITEC, a.s., a MFSR vyvinuli maximálne úsilie v záujme zabezpečenia toho, aby všetky informácie, uverejňované na webovej stránke a podstránkach webovej adresy www.projektcep.sk, boli správne a platné v momente ich uvedenia na týchto stránkach. Napriek tomu DITEC, a.s., a MFSR ani výslovne, ani implicitne neručia za informácie poskytované prostredníctvom tejto webovej stránky a vyhradzujú si právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia, vykonať úpravy a opravy, ďalej si vyhradzujú právo úplne alebo čiastočne zrušiť webovú stránku, alebo informácie na nej zverejnené. DITEC, a.s. a MFSR nezodpovedá za žiadne nepresnosti alebo nedostatky na tejto webovej stránke.

Akékoľvek rozhodnutie, založené na informáciách uvedených na webovej stránke www.projektcep.sk patrí do výlučnej zodpovednosti používateľa.

DITEC, a.s., a MFSR nepreberajú zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, vyplývajúce z prístupu k webovej stránke alebo jej informáciám, resp. z ich neprístupnosti alebo ich použitia.

DITEC, a.s. a MFSR nepreberajú žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tohto web servera.

DITEC, a.s. a MFSR nezodpovedajú za tie prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania webovej stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy, nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu informácií, pôsobenia počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému, alebo z iných podobných príčin.

Autorské práva

Webová stránka spoločnosti DITEC, a.s. a MFSR, tam uvedený akýkoľvek obrazový, zvukový či textový obsah, resp. ich umiestnenie sú chránené v zmysle autorského zákona č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ich akékoľvek použitie je možné výlučne len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom správy.

Pri preberaní a šírení údajov z webovej stránky a jej podstránok musí byť uvedený ako zdroj informácií DITEC, a.s. a MFSR, a príslušný elektronický súbor nesmie byť v tejto súvislosti obsahovo ani inak pozmeňovaný.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že používanie v protiklade s uvedenými podmienkami, resp. od nich odlišné môže mať za následok občianskoprávne, trestnoprávne a autorskoprávne postihy. DITEC, a.s. a MFSR budú vystupovať proti každému porušeniu práv, o ktorom získajú informácie.

Ochrana osobných údajov

Pri vypĺňaní formulárov môžu byť požadované niektoré informácie, ktoré môžu byť potrebné na vybavenie požiadaviek používateľov stránky. DITEC, a.s. a MFSR okrem týchto vedome poskytnutých údajov nespracovávajú ani nezískavajú žiadne ďalšie informácie o používateľovi.

Niektoré z týchto údajov poskytnutých správe prostredníctvom webovej stránky www.projektcep.sk môžu mať povahu osobných údajov podľa zákona č. 428/2000 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nakladanie s nimi a ich ochrana je upravená uvedeným zákonom.