nedeľa 17. novembra 2019
English
       
       
Orgány verejnej moci  >  Agendy CEP  >  Finančné riaditeľstvo SR
 

Finančné riaditeľstvo SR

 •      Názov agendy podľa CEP

 •          Agenda 46 - Vstup tovaru na colné územie
 •       Opis agendy

  • Agenda je definovaná hlavne nariadením Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa  ustanovuje Colný kódex spoločenstva. Jedná sa o Vstup tovaru na colné územie..

   Zapracované procesy z agendy

  • · Podanie predbežného dovozného colného vyhlásenia
  • · Oprava predbežného dovozného colného vyhlásenia
  • · Žiadosť o diverziu
  • · Podanie oznámenia pred príchodom

   Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk: nie

   Elektronické podania

   · Predbežné colné vyhlásenie o vstupe (príloha 30A nk1875/2006)

   Formuláre

   · Predbežné colné vyhlásenie o vstupe (príloha 30A nk1875/2006)

   · Potvrdenie prijatia predbežného colného vyhlásenia

   · Oznámenie o chybe podania v systéme Dovoz/Vývoz

   · Rozhodnutie o schválení opravy predbežného colného vyhlásenia

   · Žiadosť o opravu predbežného colného vyhlásenia

   · Žiadosť o diverziu

   · Potvrdenie diverzie

   · Rozhodnutie o vstupe

   · Zamietnutie vstupu

   · Predloženie tovaru na colnom úrade vstupu

   · Rozhodnutie o začiatku kontroly

   · Výzva na doplnenie predbežného colného vyhlásenia

   · Oznámenie s uvedením adresáta

   Názov agendy podľa CEP

   Agenda 53 - Tranzit spoločenstva

   Opis agendy

   Agenda je definovaná v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva a tiež zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Jej služby pokrývajú procesy podanie tranzitného CV t.j. začiatok tranzitnej operácie a ukončenie tranzitnej operácie.

   Zapracované procesy z agendy

   · Podanie tranzitného colného vyhlásenia

   · Oprava tranzitného colného vyhlásenia

   · Zrušenie tranzitného colného vyhlásenia

   · Ukončenie tranzitu na strane príjemcu

   · Ukončenie tranzitu na strane hlavného zodpovedného

   · Podanie tranzitného colného vyhlásenia v havarijnom režime

   · Oznámenia v režime OTS

   Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk: nie

   Elektronické podania

   · Tranzitné colné vyhlásenie

   Formuláre

   · Tranzitné colné vyhlásenie

   · Potvrdenie prijatia tranzitného colného vyhlásenia

   · Oznámenie o chybe podania v systéme Tranzit

   · Oznámenie o dodaní tovaru

   · Rozhodnutie o stornovaní tranzitného colného vyhlásenia

   · Opravné tranzitné colné vyhlásenie

   · Žiadosť o stornovanie tranzitného colného vyhlásenia

   · Oznámenie o uvoľnení tovaru

   · Prepustenie tranzitnej operácie

   · Oznámenie o nezrovnalostiach

   · Rozhodnutie o ukončení tranzitu

   · Rozhodnutie o neprepustení tovaru do režimu tranzit

   · Oznámenie o zrušení záruky

   · Prijatie opravy

   · Zamietnutie odklonu

   · Oznámenie o vymáhaní

   · Rozhodnutie o kontrole na odoslaní

   · Rozhodnutie o kontrole na určení

   · Žiadosť o dokumenty

   · Požiadavka na nedoručenú tranzitnú operáciu

   · Informácia o nedoručenej tranzitnej operácii

   · Povolenie vykládky tovaru

   · Záznamy o vykládke

   · Tranzitné colné vyhlásenie - Havarijný režim

   · Prepustenie tranzitnej operácie - Havarijný režim

   · Oznámenie o dodaní tovaru - JCD, CIM a TIR

   · Oznámenie o uvoľnení tovaru - JCD, CIM a TIR

   Názov agendy podľa CEP

   Agenda 64 - Vývoz

   Opis agendy

   Agenda je definovaná v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva a v nariadení Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva. Ďalej zákonom č. 199/2004 z 10. marca 2004 a tiež zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Jej služby pokrývajú procesy podávania vývozného CV, dokladovanie výstupu tovaru z colného územia Spoločenstva, resp. administratívu spojenú s výstupom tovaru z colného územia Spoločenstva.

   Zapracované procesy z agendy

   ·Podanie vývozného colného vyhlásenia

   ·Oprava vývozného colného vyhlásenia

   ·Zrušenie vývozného colného vyhlásenia

   ·Doplnenie údajov neúplného colného vyhlásenia

   ·Predloženie dôkazu o výstupe tovaru

   ·Výstup tovaru

   ·Predloženie a schválenie manifestu

   ·Informácie o stave vývozného colného vyhlásenia

   ·Podanie predbežného colného vyhlásenia o výstupe

   ·Oprava predbežného colného vyhlásenia o výstupe

   Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk: nie

   Elektronické podania

   ·Vývozné colné vyhlásenie (výtlačky 1,2,3)

   Formuláre

   ·Vývozné colné vyhlásenie (výtlačky 1,2,3)

   ·Potvrdenie o prijatí vývozného colného vyhlásenia

   ·Povolenie opravy vývozného colného vyhlásenia

   ·Potvrdenie doplnenia údajov neúplného vývozného colného vyhlásenia

   ·Príchod na colný úrad výstupu

   ·Zrušené vývozné colné vyhlásenie

   ·Zamietnutie žiadosti o zrušenie vývozného colného vyhlásenia

   ·Žiadosť o opravu vývozného colného vyhlásenia

   ·Doplnenie údajov neúplného vývozného colného vyhlásenia

   ·Žiadosť o zrušenie vývozného colného vyhlásenia

   ·Povolenie výstupu

   ·Rozhodnutie o zamietnutí výstupu

   ·Potvrdené vývozné colné vyhlásenie (výtlačok 3)

   ·Rozhodnutie o neprepustení tovaru do režimu vývoz

   ·Rozhodnutie o vykonaní kontroly

   ·Rozhodnutie o kontrole na colnom úrade výstupu

   ·Výzva na preukázanie výstupu tovaru

   ·Potvrdenie o výstupe tovaru

   ·Predloženie manifestu

   ·Schválenie manifestu

   ·Vyžiadanie informácie o stave vývozného colného vyhlásenia

   ·Informácia o stave vývozného colného vyhlásenia

   ·Predbežné colné vyhlásenie o výstupe

   ·Žiadosť o opravu predbežného colného vyhlásenia o výstupe

   ·Povolenie opravy predbežného colného vyhlásenia o výstupe

   ·Potvrdenie prijatia predbežného colného vyhlásenia o výstupe

  • Názov agendy podľa CEP

  •   Agenda 70 - eDovoz
  • Opis agendy

  • Agenda je definovaná v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. Októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, vo Vykonávacom Nariadení Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex  Únie, v Delegovanom Nariadení Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie. Ďalej zákonom č. 199/2004 z 10. marca 2004 Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou 161 Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tiež zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Jej služby pokrývajú procesy podávania dovozného colného vyhlásenia..

  • Zapracované procesy z agendy

  • · Podanie dovozného colného vyhlásenia
  • · Oprava dovozného colného vyhlásenia 
  • · Zrušenie dovozného colného vyhlásenia
  • · Doplnenie údajov zjednodušeného colného vyhlásenia
  • · Informácie o stave dovozného colného vyhlásenia


  • Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk: nie

         Elektronické podania

             Dovozné colné vyhlásenia

         Formuláre

           · Dovozné colné vyhlásenie - obchodný tovar

           · Informácie o registrácii colného vyhlásenia

           · Rozhodnutie o prijatí colného vyhlásenia

           · Žiadosť o zmenu (pred prijatím) / opravu (po prijatí) colného vyhlásenia

           · Informácia o prijatí žiadosti na zmenu / opravu CV (obchodný aj neobchodný)

           · Rozhodnutie o neprijatí žiadosti na zmenu / opravu CV

           · Rozhodnutie o neprijatí colného vyhlásenia

           · Rozhodnutie o kontrole

           · Výzva deklarantovi na doplnenie / predloženie dokladov

           · Žiadosť o zrušenie colného vyhlásenia

           · Rozhodnutie o zrušení colného vyhlásenia

           · Vyžiadanie informácie o stave CV

           · Informácia o stave CV / prerušenie ZP

           · Doplnenie údajov zjednodušeného (neúplného) CV

           · Potvrdenie doručenia rozhodnutia

           · Rozhodnutie o prijatí doplneného zjednodušeného (neúplného) CV

           · Zábezpeka neplatná

           · Rozhodnutie o prepustení tovaru

           · Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o zrušenie colného vyhlásenia

           · Rozhodnutie o neprepustení tovaru

           · Informácia o vybavení osobit. režimu / Informácia o úhrade colného dlhu

           · Oznámenie o chybe podania v systéme Dovoz/Vývoz