pondelok 18. novembra 2019
English
       
       
Orgány verejnej moci  >  Agendy CEP  >  Pôdohospodárska platobná agentúra
 

Pôdohospodárska platobná agentúra

Názov agendy podľa CEP

Agenda 10 - Systém licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky

Opis agendy

Agenda sa skladá zo služby vydávania licencií a certifikátov. Okrem vydávania certifikátov Platobná agentúra poskytuje možnosť výpisu z licencie, vydanie náhradnej licencie alebo duplikátu, ďalej prevod práv a vrátenie licencie.

Zapracované procesy z agendy

 • · Vydanie licencie a certifikátu
 • · Výpis z licencie
 • · Náhradná licencia
 • · Vrátenie licencie z dôvodu vyššej moci
 • · Registrácia subjektu
 • · Prevod práv originálu licencie
 • · Duplikát licencie
 • · Predĺženie platnosti licencie

Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk: nie

Elektronické podania

 • · Žiadosť o vydanie licencie AGRIM
 • · Žiadosť o vydanie licencie AGREX
 • · Žiadosť o registráciu vývozcu - dovozcu
 • · Žiadosť o vydanie výpisu z licencie AGRIM
 • · Žiadosť o vydanie výpisu z licencie AGREX
 • · Žiadosť o náhradnú licenciu
 • · Žiadosť o vrátenie záručnej listiny (licencia AGRIM / licencia AGREX)
 • · Žiadosť o vrátenie blokovej hotovostnej zábezpeky (licencia AGRIM / licencia AGREX)
 • · Žiadosť o prevod práv z licencie AGRIM
 • · Žiadosť o prevod práv z licencie AGREX
 • · Žiadosť o prevod práv z výpisu licencie AGRIM
 • · Žiadosť o prevod práv z výpisu licencie AGREX
 • · Žiadosť o vydanie duplikátu licencie (PPA)
 • · Žiadosť o predĺženie platnosti licencie / výpisu z licencie AGRIM
 • · Žiadosť o predĺženie platnosti licencie / výpisu z licencie AGREX

Formuláre

 • · Žiadosť o vydanie licencie AGRIM
 • · Žiadosť o vydanie licencie AGREX
 • · Dovozná licencia AGRIM
 • · Vývozná licencia AGREX
 • · Žiadosť o registráciu vývozcu - dovozcu
 • · Čestné vyhlásenie
 • · Oznámenie o udelení registračného čísla
 • · Výpis z licencie AGRIM
 • · Výpis z licencie AGREX
 • · Žiadosť o vydanie náhradnej licencie / duplikátu licencie / prevod práv licencie
 • · Prevod práv z výpisu licencie AGRIM
 • · Prevod práv z licencie AGREX
 • · Prevod práv z výpisu licencie AGREX
 • · Prevod práv z licencie AGRIM
 • · Žiadosť o vrátenie záručnej listiny
 • · Žiadosť o vrátenie blokovej hotovostnej zábezpeky
 • · Predĺženie platnosti licencie / výpisu z licencie AGRIM
 • · Predĺženie platnosti licencie / výpisu z licencie AGREX
 • · Oznámenie
 • · Vyjadrenie – stanovisko
 • · Rozhodnutie
 • · Výzva

Názov agendy podľa CEP

Agenda 11 - Vývozné náhrady a systém certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky

Opis agendy

Agenda umožňuje subjektu prostredníctvom IS CEP požiadať o vydanie certifikátu AGREX s vopred stanovenou sadzbou náhrady. Zároveň je možné požiadať o vydanie duplikátu certifikátu AGREX s vopred stanovenou sadzbou náhrady, o vydanie náhradného certifikátu AGREX, výpisu z certifikátu, predlženie platnosti certifikátu alebo prevod práv certifikátu AGREX s vopred stanovenou sadzbou náhrady. Prostredníctvom IS CEP môže subjekt vrátiť certifikát AGREX s vopred stanovenou sadzbou náhrady alebo požiadať o registráciu.

Zapracované procesy z agendy

 • · Vyplatenie vývoznej náhrady
 • · Registrácia receptúr
 • · Vydávanie certifikátu
 • · Výpis z certifikátu
 • · Náhradný certifikát
 • · Vrátenie certifikátu z dôvodu vyššej moci
 • · Prevod práv originálu certifikátu
 • · Duplikát certifikátu
 • · Predlženie platnosti certifikátu
 • · Registrácia subjektu

Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk: nie

Elektronické podania

 • · Žiadosť o vydanie certifikátu s vopred stanovenou sadzbou náhrady AGREX
 • · Žiadosť o výpis z certifikátu s vopred stanovenou sadzbou náhrady AGREX
 • · Žiadosť o náhradný certifikát s vopred stanovenou sadzbou náhrady AGREX
 • · Žiadosť o vrátenie záručnej listiny
 • · Žiadosť o vrátenie hotovostnej blokovej záruky
 • · Žiadosť o registráciu výrobcu - vývozcu
 • · Žiadosť o prevod práv certifikátu s vopred stanovenou sadzbou náhrady AGREX
 • · Žiadosť o prevod práv výpisu z certifikátu s vopred stanovenou sadzbou náhrady AGREX
 • · Žiadosť o duplikát certifikátu s vopred stanovenou sadzbou náhrady AGREX
 • · Žiadosť o vývoznú náhradu (Elektronické colné vyhlásenie)
 • · Žiadosť o registráciu receptúry

Formuláre

 • · Žiadosť o certifikát s vopred stanovenou sadzbou náhrady AGREX
 • · Certifikát s vopred stanovenou sadzbou náhrady AGREX
 • · Certifikát s vopred stanovenou sadzbou náhrady AGREX - Výpis z certifikátu
 • · Žiadosť o registráciu výrobcu / vývozcu
 • · Žiadosť o registráciu - Prehlásenia výrobcu o zložení (receptúry)
 • · Certifikát s vopred stanovenou sadzbou náhrady AGREX - Prevod práv
 • · Certifikát s vopred stanovenou sadzbou náhrady AGREX - Prevod práv výpisu
 • · Vyhlásenie žiadateľa o vývoznej náhrade (Annex)
 • · Vyhlásenie žiadateľa o vývoznej náhrade NAI
 • · Prehlásenie o pôvode výrobku
 • · Predĺženie platnosti certifikátu / výpisu z certifikátu AGREX
 • · Špecifikácie kvalitatívnych parametrov zložiek
 • · Prehlásenie o zložkách
 • · Vyjadrenie – stanovisko
 • · Oznámenie
 • · Rozhodnutie