nedeľa 17. novembra 2019
English
       
       
Orgány verejnej moci  >  Agendy CEP  >  SOPK
 

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Názov agendy podľa CEP

Agenda 100 - Vydávanie ATA karnetov

Opis agendy

Pre tovary, vyvážané za iným než obchodným účelom (účasť na výstavách, predvádzacie vzorky a pod.) je možné pre zjednodušenie colného konania získať tzv. karnet ATA. Jedná sa o medzinárodne uznávané tlačivo, plne nahrádzajúce národné colné tlačivá krajín, cez ktoré bude tovar prepravovaný. Karnet ATA sa žiada s počtom strán, zodpovedajúcim počtu prekročení hraníc. Zároveň slúži karnet ATA aj ako forma colnej zábezpeky, ktorou ručí SOPK ako účastník ATA dohovorov.

Zapracované procesy z agendy

·         Vydanie karnetu ATA

Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk: nie

Elektronické podania

·         Žiadosť o vydanie karnetu ATA

Formuláre

 • ·         Žiadosť o vydanie karnetu ATA
 • ·         Potvrdenie o schválení žiadosti o vydanie karnetu ATA a spôsobu zabezpečenia colného
 •           dlhu
 • ·         Oznámenie žiadateľa o stornovaní žiadosti o vydanie karnetu
 • ·         Výzva SOPK na doplnenie žiadosti o karnet
 • ·         Výzva na úhradu poplatkov za karnet ATA
 • ·         Vyjadrenie žiadateľa k výzve SOPK na doplnenie žiadosti o vydanie karnetu
 • ·         Oznámenie o zamietnutí žiadosti o vydanie karnetu
 • ·         Potvrdenie SOPK

Názov agendy podľa CEP

Agenda 101 - Vydávanie osvedčení o nepreferenčnom pôvode

Opis agendy

Osvedčenie o nepreferenčnom pôvode slúži ako doklad pre colné konanie pri dovoze tovaru v krajine určenia a /alebo doklad pre akreditívne formy platby za dovezený tovar a licenčné konanie. Na jeho základe stanovuje dovozný colný orgán aj výšku colnej sadzby (všeobecná, zmluvná, preferenčná). SOPK je národnou poverenou agentúrou, vydávajúcou tieto doklady.

Zapracované procesy z agendy

 • ·         Vydávanie osvedčenia o nepreferenčnom pôvode
 • ·         Prevzatie záväzkov

Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk: nie

Elektronické podania

 • ·         Žiadosť o vydanie certifikátu o pôvode tovaru
 • ·         Vyhlásenie žiadateľa o prevzatí záväzkov

Formuláre

 • ·         Žiadosť o vydanie certifikátu o pôvode tovaru
 • ·         Oznámenie o schválení žiadosti o vydanie certifikátu o pôvode tovaru
 • ·         Oznámenie o zamietnutí žiadosti o vydanie certifikátu o pôvode tovaru
 • ·         Oznámenie o spôsobe prevzatia certifikátu o pôvode tovaru
 • ·         Výzva na doplnenie žiadosti o vydanie certifikátu o pôvode tovaru
 • ·         Vyjadrenie žiadateľa k výzve na doplnenie žiadosti o vydanie certifikátu o pôvode tovaru
 • ·         Vyhlásenie žiadateľa o prevzatí záväzkov