piatok 22. novembra 2019
English
       
       
FaQ
 

Riešenia známych problémov

Problém s certifikátom webovej lokality

V prípade problému s certifikátom zabezpečenia tejto webovej lokality pri prístupe do autorizovanej zóny IS CEP (príznaky na obrázku) je potrebné aplikovať postup uvedený v dokumente Příloha 2a SSL Windows 7 [.pdf, 600 kB] resp. Příloha 2b SSL Windows 8 a 8.1 [.pdf, 649 kB] (podľa operačného systému nainštalovaného na počítači).


 

FaQ

eDovoz 

Členské štáty Európskej únie sa zaviazali zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárskych subjektov podnikajúcich v Európe.

Zjednodušenie zákonného obchodu pri súbežnom zabezpečení zodpovedajúcej úrovne kontroly tovaru a boja proti podvodom vyžaduje efektívnu výmenu informácií medzi colnými orgánmi členských štátov EU, Európskou komisiou, ďalšími správnymi orgánmi alebo subjektmi zapojenými do medzinárodnej prepravy a hospodárskymi subjektmi.

Kľúčom k naplneniu uvedeného zámeru je proces elektronizácie colných systémov, ktorého hlavný legislatívny základ je zakotvený v Colnom kódexe Únie - nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.

Zavedením eDovozu do praxe sa zavŕšil proces elektronizácie colného konania pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru v Slovenskej republike.



1. „Čo je eDovoz?“

„eDovoz“ je bezpapierové colné konanie pri dovoze tovaru z tretích krajín do SR. Zahŕňa výmer cla, dane z pridanej hodnoty a rôznych iných poplatkov, podávanie colných vyhlásení v elektronickej forme. Tieto musia byť podpísané  kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP (Informačný systém Centrálny elektronický priečinok). Systém e-Dovoz, ako nový modul existujúceho systému APV ISST DS (Integrovaná správa systému taríf deklaračný systém) v prostredí CIS (Colný informačný systém) a IS CEP, bude podporovať automatizovaný colný dohľad nad dovozom tovaru formou elektronickej evidencie podaných colných vyhlásení cez elektronickú podateľňu IS CEP v štandardnom a zjednodušenom postupe pre všetky dovozné colné režimy, vrátane osobitných režimov a evidencie neobchodného tovaru. Systém bude kontrolovať formálnu správnosť colného vyhlásenia, potrebu a existenciu priložených dokladov a certifikátov (podľa TARICu), taktiež zabezpečí kontrolu pre  evidenciu povolení. Zároveň bude počítať výšku colného dlhu, potrebnú výšku záruky na colný dlh ako aj komunikovať so všetkými okolitými systémami.



2. „Aké výhody má zavedenie eDovozu?“



V prvom rade vyšší komfort pre dovozcov/deklarantov. Keďže všetky operácie s colnými vyhláseniami podávanými pri dovoze tovaru prebiehajú v elektronickom prostredí, zrýchli sa ich spracovanie colným úradom a následné prepustenie tovaru do navrhovaného colného režimu. Týmto sa zabezpečuje zrýchlenie procesu colného konania a zvýšenie štandardu služieb colných úradov v SR.



3. „Kto môže využívať eDovoz?“



Všetky subjekty a osoby zapojené do medzinárodného obchodu: právnické a fyzické osoby – podnikatelia, ako aj fyzické osoby – nepodnikatelia.



4. „Aké znalosti sa vyžadujú od osoby, ktorá podáva elektronické colné vyhlásenie? “



Aby bolo colné vyhlásenie bezchybne podané, vyžaduje sa znalosť právnych predpisov EÚ a Slovenskej republiky, na základe ktorých sa vypĺňajú jednotlivé odseky, resp. údajové prvky colného vyhlásenia. Podrobnejšie informácie o týchto predpisoch, ako aj odkazy na ich znenie nájdete na webovom sídle finančnej správy v časti Aktuálne: dane a clá > Informácie k aktuálnym colným a daňovým povinnostiam > Clá - v dokumente Informácia k podaniu a vyplneniu elektronického dovozného colného vyhlásenia od 01.10.2017. Finančná správa rovnako pripravila aj návody na jednoduché vyplnenie colného vyhlásenia, ktoré sú zverejnené na portáli IS CEP.



5. „Je možné prostredníctvom eDovozu predkladať elektronické colné vyhlásenia aj pri zjednodušených postupoch v colnom konaní?“



Áno. Prevádzka nového informačného systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta zaslaním „Oznámenia o predložení tovaru“ formou podania štandardného elektronického colného vyhlásenia (druh „A“) začala dňom 1. februára 2017 na všetkých pobočkách colných úradov príslušných pre dovoz tovaru. Zároveň bolo stanovené prechodné obdobie pre držiteľov povolení, v rámci ktorého bolo potrebné prispôsobiť svoje deklaračné systémy. Výhodou tohto typu zjednodušeného postupu je najmä upustenie od požiadavky  predloženia dodatočného colného vyhlásenia. Od 1. júla 2017 všetci držitelia tohto typu povolenia zasielajú oznámenia o predložení tovaru podaním elektronického štandardného colného vyhlásenia.

Prevádzka nového informačného systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta zaslaním „Oznámenia o predložení tovaru“ formou podania zjednodušeného elektronického colného vyhlásenia (druh „C“) začala dňom 1. marca 2017 na všetkých pobočkách colných úradov príslušných pre dovoz tovaru. Zároveň sa začalo prechodné obdobie pre držiteľov povolení, v rámci ktorého je potrebné, aby prispôsobili svoje deklaračné systémy. Výhodou tohto typu zjednodušeného postupu je najmä to, že deklarant nemusí mať v čase zápisu  k dispozícii všetky údaje alebo doklady potrebné k štandardnému colnému vyhláseniu, ako aj možnosť využitia zúčtovacieho obdobia.  V termíne najneskôr od 1. septembra 2017 je potrebné, aby všetci držitelia tohto typu povolenia zasielali oznámenia o predložení tovaru podaním elektronického zjednodušeného colného vyhlásenia.

Prevádzka nového informačného systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta zaslaním „Oznámenia o predložení tovaru“ formou podania zjednodušeného elektronického colného vyhlásenia (druh „C“) začala dňom 1. marca 2017 na všetkých pobočkách colných úradov príslušných pre dovoz tovaru. Zároveň sa začalo prechodné obdobie pre držiteľov povolení, v rámci ktorého bolo potrebné, aby prispôsobili svoje deklaračné systémy. Výhodou tohto typu zjednodušeného postupu je najmä to, že deklarant nemusí mať v čase zápisu  k dispozícii všetky údaje alebo doklady potrebné k štandardnému colnému vyhláseniu, ako aj možnosť využitia zúčtovacieho obdobia. Od 1. septembra 2017 všetci držitelia tohto typu povolenia zasielajú oznámenia o predložení tovaru podaním elektronického zjednodušeného colného vyhlásenia.

Prevádzka nového informačného systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta v prípade upustenia  od povinnosti predloženia tovaru v zmysle ustanovenia čl. 182 ods. 3 Colného kódexu s povinnosťou podať dodatočné colné vyhlásenie (druh „Z“), začala dňom 1. februára 2017 na všetkých pobočkách colných úradov príslušných pre dovoz tovaru. Zároveň bolo stanovené prechodné obdobie pre držiteľov povolení, v rámci ktorého bolo potrebné prispôsobiť svoje deklaračné systémy. Od 1. júla 2017 všetci držitelia tohto typu povolenia predkladajú elektronické dodatočné colné vyhlásenia (druh „Z“).



6. „Keďže k colnému vyhláseniu je potrebné predložiť aj sprievodné doklady (doklady o cene tovaru, prepravné dokumenty a pod.), je možné tieto dokumenty zasielať elektronicky?“



Áno, avšak len v obmedzenom rozsahu. Možnosť elektronického podávania sprievodných dokladov k colnému vyhláseniu môžu zatiaľ len tie subjekty, ktoré majú deklaračný softvér od dodávateľov (softvér hausov), ktoré sa v období 18.02.2019 – 02.06.2019 zúčastnili pilotného testovania podávania sprievodných dokladov elektronicky. Všetci ostatní, ako aj subjekty podávajúce colné vyhlásenie cez webové rozhranie IS CEP, musia prílohy k elektronickému colnému vyhláseniu naďalej predkladať v listinnej forme. O možnosti predkladania sprievodných dokladov v elektronickej forme finančná správa informovala verejnosť na svojom webovom sídle správou
„Prílohy k colným vyhláseniam v eDovoze je možné podávať elektronicky“.



7. „Vyžaduje sa ďalšia registrácia alebo iné kroky k tomu, aby sa sprievodné doklady mohli zasielať elektronicky?“



Na zasielanie sprievodných dokladov je nevyhnutná iba aplikácia (softvér), ktorú zabezpečí dodávateľ + kvalifikovaný elektronický podpis alebo kvalifikovaná elektronická pečať (KEP/KEPe), využívaný na elektronickú komunikáciu pri zasielaní colných vyhlásení aj v súčasnosti.



8. „Ako je to s predkladaním záručných vyhlásení pre jednotlivú záruku“

Finančná správa od 16. decembra 2018 zaviedla v rámci elektronickej komunikácie novú funkcionalitu „Elektronické záručné vyhlásenia pre jednotlivú záruku“, ktorú môže pri colnom konaní v rámci eDovozu využiť schválený ručiteľ iný ako banka. Kompletná dokumentácia k ručiteľským vyhláseniam je dostupná na webovom sídle finančnej správy   Elektronické služby > Elektronická komunikácia > Elektronické doručovanie dokumentov - clo, EMCS > Podávanie colných vyhlásení v režime dovoz a vývoz – DS > Elektronické colné konanie   



9. „Kde je možné nájsť používateľskú príručku, technickú špecifikáciu, pravidlá a scenáre elektronického colného konania pri dovoze?“

Informácie ohľadom elektronického colného konania sú uverejnené na webovom sídle finančnej správy v časti Elektronické služby > Elektronická komunikácia > Elektronické doručovanie dokumentov - clo, EMCS > Podávanie colných vyhlásení v režime dovoz a vývoz – DS > Elektronické colné konanie   



10. „Je potrebný špeciálny softvér na strane obchodníkov pri využívaní eDovozu?“



Vyplnenie a podanie colného vyhlásenia elektronicky môžete realizovať:



Štandardne prostredníctvom Workdesku obchodníka v IS CEP a to vyplnením formulára dovozného colného vyhlásenia.

Prostredníctvom komerčného aplikačného programového vybavenia pre deklarantov. V tomto prípade je potrebné kontaktovať príslušného výrobcu softvéru, ktorý zapracoval zmenu komunikačného kanála do svojho produktu.

Prostredníctvom jednoduchej aplikácie pre elektronickú komunikáciu, tzv. CEP.EKR.Klient. Táto aplikácia je dostupná na webovom portáli IS CEP spolu s pokynmi k inštalácii a používateľskou príručkou ako balík CEP.EKR.Klient



11. „Je možné po spustení eDovozu podať colné vyhlásenie aj iným spôsobom ?“

Colné vyhlásenie v listinnej forme je stále možné podať v prípade uplatnenia tzv. „havarijného postupu“ a v prípade cestujúcich.

Viac o vyplňovaní colného vyhlásenia v listinnej forme a použitých právnych predpisoch nájdete na webovom sídle finančnej správy v časti Aktuálne: dane a clá > Informácie k aktuálnym colným a daňovým povinnostiam v dokumente Podanie a vyplnenie papierového CV - havarijný postup a cestujúci

V prípade výpadku vášho systému, ako aj pri postupoch v rámci havarijného stavu, je potrebné riadiť sa pokynmi a možnosťami, ktoré ponúka materiál o postupoch elektronického colného konania v dovoze, zverejnený na webovom sídle finančnej správy v časti eSlužby > Elektronická komunikácia >  Elektronické doručovanie dokumentov - clo, EMCS > Podávanie colných vyhlásení v režime dovoz a vývoz - DS > Elektronické colné konanie > ECK dovoz.

Cestujúcim, ktorý má oprávnenie podať colné vyhlásenie v listinnej forme, sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá:

  • dočasne vstupuje na colné územie Únie a nemá na ňom obvyklý pobyt, alebo
  • sa vracia na colné územie Únie, kde má obvyklý pobyt, po tom, ako sa dočasne nachádzala mimo tohto územia, alebo
  • dočasne opúšťa colné územie Únie, na ktorom má obvyklý pobyt, alebo
  • opúšťa colné územie Únie po dočasnom pobyte bez toho, aby na tomto území mala obvyklý pobyt;



12. „Je potrebná registrácia koncových užívateľov do eDovozu?“



Aby ste mohli podať colné vyhlásenie elektronicky v eDovoze, je potrebné:



  1. mať aktivovanú elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejných služieb,

  2. disponovať kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorým sa bude podpisovať samotný registračný formulár do IS CEP

  3. registrovať sa za účelom vytvorenia účtu v IS CEP



Podrobnejšie informácie nájdete v informačnom materiáli zverejnenom na webovom sídle finančnej správy v časti Aktuálne: dane a clá > Informácie k aktuálnym colným a daňovým povinnostiam > Clá v dokumente Registrácia a prihlásenie sa do IS CEP od 01.07.2017 



Registrácia do IS CEP je jednorázová a nebude vyžadovaná pri každom ďalšom podaní colného vyhlásenia v elektronickej forme.



Informácie o používaní IS CEP sú dostupné aj na portáli IS CEP v časti „Ako požívať CEP?“

Na to, aby ste mohli vyplniť príslušné elektronické dovozné colné vyhlásenie, je ešte potrebná Vaša registrácia u colných orgánov (táto je platná pre celé územie EÚ) v systéme identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov. V prípade právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa, ktorý ešte nebol registrovaný, teda nemá pridelené číslo EORI, je potrebné sa zaregistrovať na základe postupov zverejnených na portáli FS.

V prípade fyzickej osoby nepodnikateľa, registráciu do centrálneho registra colných orgánov pre colné systémy (tzv. CReg) zabezpečí registrátor finančnej správy na základe vyplneného formulára zaslaného pri registrácii do IS CEP. To znamená, že sa fyzická osoba -  nepodnikateľ už nemusí osobitne registrovať do CRegu. Avšak v prípade, že fyzická osoba – nepodnikateľ, bude v colnom konaní zastupovaná (napr. pri podávaní colného vyhlásenia využije služby kuriérskej spoločnosti alebo špedície), registráciu do CRegu zabezpečí buď táto spoločnosť na základe splnomocnenia fyzickej osoby – nepodnikateľa, alebo si fyzická osoba – nepodnikateľ zabezpečuje registráciu sama v zmysle postupov zverejnených na portáli FS v časti „Fyzické osoby – nepodnikatelia (slovenské a zahraničné súkromné osoby).



13. „Akým spôsobom je možné riešiť prípadné nejasnosti ohľadom eDovozu?“



Metodickú - procedurálnu a technickú podporu poskytuje finančná správa telefonicky prostredníctvom „Call Centra“ na tel. čísle 048/43 17 222, voľba č. 5 v režime 24/7 - t.j 24h každý deň v týždni. V mimopracovných hodinách (od 16:00 do 08:00 hod.) a v mimopracovných dňoch budú podávané informácie týkajúce sa havarijných situácii a situácii, ktoré neznesú odklad a ktoré sa týkajú daného informačného systému. Zároveň je možné kontaktovať finančnú správu aj prostredníctvom mailovej aplikácie dostupnej na webovom sídle finančnej správy v časti Kontakty > Mailová komunikácia clá a spotrebné dane, vyplnením a odoslaním kontaktného formulára s témou dopytu „e Dovoz“.   

  


IS CEP

1. Prihlasovať sa budeme priamo do IS CEP ?

Pre vstup do autorizovanej zóny IS CEP a pre využitie funkčnosti Workdesku obchodníka v rámci IS CEP je nutné sa prihlásiť a to priamo na portáli IS CEP (portál ako vizuálny prostriedok, t.j. grafické rozhranie portálu), pričom sú možné dva spôsoby prihlásenia:

     • Pre obchodníka je primárne určené prihlasovanie prostredníctvom eID karty

     • Druhá možnosť pre obchodníka je prihlásiť sa prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu

Ak prihlasujúca sa osoba zastupuje viacero subjektov, tak pri prihlasovaní je potrebné vybrať príslušný subjekt.

Pre vstup do IS CEP pre elektronickú komunikáciu, t.j. v prípade ak sa jedná o prepojenie systém-systém (deklarantský SW-CIS) sa vyžaduje:

     • Identifikácia subjektu a kvalifikovaný certifikát na autentifikáciu sa zastupujúcej osoby

2. Ak už používame ZEP bude potrebné tiež komunikovať aj s dodávateľom kvalifikovaného certifikátu (ZEP) ?

Predpokladom pre prihlásenie sa do IS CEP a realizáciu elektronického podania je potrebné použitie kvalifikovaného certifikátu vydaného akreditovanou certifikačnou autoritou v zmysle nariadení NBÚ.

To znamená, že nie je potrebné komunikovať s dodávateľom kvalifikovaného certifikátu, ak už kvalifikovaný certifikát vlastníte, a používate ho na elektronickú komunikáciu.

Pre komunikáciu prostredníctvom IS CEP je potrebné mať aktivovanú elektronickú schránku na ÚPVS (el. schránky sú už dnes podľa eGov zákona zriadenené pre všetky PO). Na prístup do el. schránky na ÚPVS je potrebné vlastniť eID kartu. PO a FO – podnikatelia si aktivujú el. schránky postupom zverejneným na www.slovensko.sk, pričom na túto aktiváciu je nutné vlastniť eID kartu.

Doručovanie do vlastných rúk = Predpokladom pre prístup k elektronickým rozhodnutiam, ktoré sú v zmysle eGov zákona doručované do elektronickej schránky na ÚPVS, je potrebné použitie eID karty. V elektronickej schránke na ÚPVS obchodník musí potvrdiť prijatie elektronického dokumentu. Zároveň po tomto úkone budú elektronické dokumenty prístupné aj vo Workdesku obchodníka v rámci IS CEP.

Doručovanie nie do vlastných rúk = Predpokladom pre prístup k elektronickým rozhodnutiam, ktoré sú v zmysle eGov zákona doručované do elektronickej schránky na ÚPVS, nie je potrebné použitie eID karty, nakoľko tieto elektronické rozhodnutia budú prístupné aj vo Workdesku obchodníka v rámci IS CEP (v tomto prípade nie je potrebné potvrdenie prijatia v elektronickej schránke na ÚPVS).

Podľa zákona o CEP budú môcť obchodnící informačný systém CEP používať pre tie agendy, ktoré budú v IS CEP publikované, t.j. zverejnené (bude musieť byť zverejnený zoznam zapracovaných procesov).

Ak už dnes na základe konkrétneho zákona komunikuje obchodník elektronicky, tak bude komunikovať rovnako elektronicky aj prostredníctvom IS CEP (pre agendy zverejnené v zozname zapracovaných procesov).

Kompletná funkčnosť IS CEP (GUI-užívateľské grafické rozhranie aj WS-systémová integrácia) bude od 15.12.2014 dostupná.

Ak bude chcieť obchodník komunikovať elektronicky, a súčasne bude daná agenda zverejnená v zozname zapracovaných procesov , tak musí komunikovať prostredníctvom IS CEP.

3. Spôsob vykonávania elektronického colného konania sa nebude meniť (vrátane správy SK599 o výstupe tovaru), bude sa vykonávať mimo IS CEP ?

 Vykonávanie elektronického colného konania bude prebiehať rovnakým spôsobom ako doteraz (t.j. v CIS).

Pre agendy publikované v IS CEP nastane zmena oproti súčasnému stavu podávania e-colných vyhlásení. Bude potrebná úprava deklarantských SW obchodníkov.

     • Využitie elektronických služieb IS CEP formou webových služieb a implementácia funkčnosti využívajúcej tieto webové služby na strane deklarantských softvérov

    • Sprístupnenie technickej špecifikácie služieb IS CEP k decembru 2014

    • Poskytnutie súčinnosti pri implementácii a testovaní do 30.3.2015

Do termínu 30.3.2015 bude môcť obchodník komunikovať s CIS prostredníctvom existujúceho kanálu.

Ak úprava deklarantských SW na strane obchodníkov prebehne skôr ako 30.3.2015, tak obchodníci budú môcť začať elektronicky komunikovať prostredníctvom IS CEP (napr. podávať e-colné vyhlásenia).

  4. V prípade nefunkčnosti IS CEP (napr. nemožnosť sa prihlásiť, alebo iné) bude prípustné náhradné riešenie, napríklad ako doteraz papierová forma ?

Dostupnosť systému je plánovaná na úrovni 24x7 v súlade so zákonom č. 214/2014 Z.z. (zákon o CEP), pričom povinnosť elektronickej komunikácie pre jednotlivé agendy je definovaná ich zverejnením na webovom sídle prevádzkovateľa.

V prípade podaní, ktoré nemajú predpísanú zákonnú elektronickú komunikáciu zostáva zachovaná aj možnosť papierového podania (napr. dovozné colné vyhlásenia).

Ak súčasné právne predpisy umožňujú v prípade nedostupnosti informačných systémov (havarijný stav) využitie papierových podaní, tak obchodník bude postupovať týmto spôsobom.

5. Všetky prílohy k žiadostiam sa budú posielať naskenované (v pdf formáte) ?

Prílohy k žiadostiam sa budú podávať vo formáte, ktorý je v súlade s legislatívou príslušného OVM a štandardami vydanými MF SR.

Pokiaľ je prílohou úradný dokument napr. Výpis z registra trestov, sken dokumentu nie je možné použiť. Použiť sa dá elektronický odpis alebo elektronický dokument získaný zaručenou konverziou.

Pokiaľ sú prílohou fotokópie napr. zmlúv, faktúr, atď. je možné použiť sken dokumentu vo formáte .pdf.

Prílohy, ktoré je v súčasnosti potrebné prikladať ako originály, tak je ich potrebné mať k dispozícii v elektronickej forme autorizované oprávnenou osobou. Ostatné prílohy budú môcť byť naskenované.

6. Kde /na akom mieste sa budú archivovať údaje ?

Obsah elektronickej komunikácie realizovanej prostredníctvom IS CEP je uložený v moduloch IS CEP.

Samotné dokumenty sú uložené v module DMS (dokument manažment systém), metadáta súvisiace s dokumetami a elektronickými podpismi s nimi súvisiacimi sú uložené v module MDA (modul dlhodobej archivácie).

Kapacita el. schránok v rámci ÚPVS je obmedzená, kapacita Workdeskov v rámci IS CEP nie je obmedzená (t.j. ak z nejakého dôvodu bude správa z el. schránky v rámci ÚPVS vymazaná, tak vo Wordesku IS CEP nadaľej ostáva).

7. SOPK nám vydáva na predpísanom tlačive (papierová forma) osvedčenie o pôvode, to zostane zachované ?

Ak je výstup v rámci agendy požadovaný v listinnej (t.zn. papierovej) forme v zmysle agendovej legislatívy, tak tieto výstupy zostávajú zachované aj v agendách implementovaných v IS CEP, vrátane ONP (osvedčenia o nepreferenčnom pôvode tovaru).

8. Plánuje sa ešte pred spustením školenie pre používanie IS CEP ?

Národný projekt ES CEP je financovaný z prostriedkov ERDF (OPIS) a podlieha pravidlám financovania eurofondových projektov, ktoré na základe výzvy neumožňujú financovanie školení koncových používateľov.

Projekt riešil informovanosť a publicitu o IS CEP formou organizovania viacerých konferencií a workshopov s obchodnými subjektami a združeniami, prezentácií na konferenciách odborných združení.