Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Kontakty pre CEP

Technický prevádzkovateľ

V prípade technického problému spojeného s prezeraním obsahu tohto webového sídla, resp. pri využívaní elektronických služieb v autorizovanej zóne, nás prosím kontaktujte prostredníctvom:

Infolinky 048/431 7 222

Bližšie informácie o infolinke a ďalších komunikačných kanáloch prevádzkovateľa sú uvedené na stránke Ako s nami komunikovať [nové okno].

Elektronicky mailom

Mailová komunikácia je zabezpečovaná prostredníctvom aplikácie Live Agent

Mailová komunikácia

Online chat

Kontaktné osoby zapojených rezortov

Osoby uvedené v tomto zozname kontaktujte v prípade otázok týkajúcich sa agendy daného orgánu verejnej moci, ktorej formuláre a procesy sú implementované v IS CEP.

Zapojené rezorty:

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Adresa: Lazovná ulica č. 63, 974 01 Banská Bystrica
Telefónne číslo: +421 48 431 7222
Web stránka: www.financnasprava.sk

V prípade otázok týkajúcich sa finančnej správy využite uvedenú infolinku 048/431 7 222. Viac informácií nájdete na stránke Ako s nami komunikovať [nové okno].

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Adresa: Mierova 19, 827 15 Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 4854 1111
Číslo faxu: +421 2 4333 7287
E-mail: info@mhsr.sk
Web stránka: www.economy.gov.sk

Ing. Peter Benovič benovic@mhsr.sk +421 2 4854 1618
Ing. Milan Dubek dubek@mhsr.sk +421 2 4854 5042
Mgr. Silvia Horváthová silvia.horvathova@mhsr.sk +421 2 4854 2175
Ing. Ivan Turský ivan.tuursky@mhsr.sk +421 2 4854 2187

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Adresa: Námestie SND 33, 813 31 Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 2048 2111
Číslo faxu: +421 2 2048 2174
E-mail: info@culture.gov.sk
Web stránka: www.culture.gov.gov.sk

Mgr. Katarína Štefaňáková katarina.stefanakova@culture.gov.sk +421 2 20482 333
Mgr. Jana Bezáková jana.bezakova@culture.gov.sk +421 2 20482 244
PhDr. Ingrid Gajdošová ingrid.gajdosova@culture.gov.sk +421 2 20482 475

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Adresa: Matúškova 21, 833 16 Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 59 880 200
Web stránka: http://www.uksup.sk/

Ing. Peter Vrabček peter.vrabcek@uksup.sk
Daniel Rozboril daniel.rozboril@uksup.sk

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Adresa: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 5937 3111
Číslo faxu: +421 2 5477 7983
E-mail: info@health.gov.sk
Web stránka: www.health.gov.sk

RNDr. Jozef Slaný, CSc. jozef.slany@health.gov.sk
PharmDr. Martina Hromádková martina.hromadkova@health.gov.sk
Ľubica Karovičová lubica.karovicova@healt.gov.sk

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Adresa: Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 5956 1111
Číslo faxu: +421 2 5956 2222
E-mail: info@enviro.gov.sk
Web stránka: www.enviro.gov.sk

Mgr. Darina Pospíšilová darina.pospisilova@enviro.gov.sk +421 2 5956 2189
Ing. Jana Juríková jana.jurika@enviro.gov.sk +421 2 6020 1677

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Adresa: Gorkého 9, 816 03 Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 5443 3291
Číslo faxu: +421 2 5413 1159
E-mail: sopkurad@sopk.sk
Web stránka: www.web.sopk.sk

Ing. Juraj Knopp, CSc. juraj.knopp@sopk.sk +421 2 6241 1763
Mgr. Ing. Mariana Chrástecká mariana.chrastecka@sopk.sk +421 2 6720 2612

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Adresa: Bajkalská 27, 820 07 Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 5822 1152
Číslo faxu: +421 2 5822 1166
E-mail: info@ujd.gov.sk
Web stránka: www.ujd.gov.sk

Ing. Tomáš Ivanovič tomas.ivanovic@ujd.gov.sk
Ing. Juraj Václav juraj.vaclav@ujd.gov.sk +421 33 599 1390
Ing. Jozef Rábava jozef.rabava@ujd.gov.sk

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

Adresa: Biovetská 34,949 01 Nitra
Telefónne číslo: +421 37 651 5506
Číslo faxu: +421 37 651 7915
E-mail: uskvbl@uskvbl.sk
Web stránka: www.uskvbl.sk

Mgr. Iveta Sinčáková sincakova@uskvbl.sk +421 37 6515 506
MVDr. Róbert Soldán soldan@uskvbl.sk +421 37 6515 506

Poľnohospodárska platobná agentúra

Adresa: Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 5273 3800
E-mail: info@apa.sk
Web stránka: http://www.apa.sk

Ing. Viera Gelatičová viera.gelaticova@apa.sk 0918/612 186
Ing Daniela Gogorová daniela.gogorova@apa.sk 0918/612 378

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Adresa: Botanická 17, 842 13 Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 6025 7212
Číslo faxu: +421 2 6025 7242
E-mail: sekretariat-UR@svps.sk
Web stránka: www.svps.sk

Ing. Peter Kurucz kurucz@svps.sk +421 2 60257 119
RNDr. Martin Babič, PhD. babic@svps.sk +421 2 60257 411