Preskočiť na hlavný obsah

O portáli CEP

Portál CEP je súčasťou komplexného riešenia informačného systému Centrálny elektronický priečinok. Správa, prevádzka a používanie IS CEP sa riadi zákonom č. 214/2014 Z. z.

Portál CEP poskytujeverejne prístupnú časť s informáciami pre používateľov (v tejto časti sa práve nachádzate),

  • verejne prístupnú časť s informáciami súvisiacimi s prípravou zahranično-obchodnej transakcie (časť je označená ako Infodesk),
  • časť s autorizáciou prístupu poskytujúcou elektronické služby súvisiace s prípravou a realizáciou zahranično-obchodnej transakcie (prihlásenie je dostupné v sekcii pre obchodníkov a pre orgány verejnej moci).

Logo OPIS, RO OPIS, SORO OPIS, EÚ

Projekt Elektronické služby Centrálneho elektronického priečinka je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).

OPIS je jedným z operačných programov schválených v rámci Národného strategického a referenčného rámca na obdobie rokov 2007 – 2013. Prostredníctvom programu OPIS je poskytovaná podpora na všetky projekty informatizácie spoločnosti, podporované zo štrukturálnych fondov. Tieto prostriedky budú na Slovensku využité v súlade s celkovou stratégiou Európskej únie vybudovať konkurencieschopnú európsku ekonomiku založenú na inováciách a vedomostiach. Preto globálnym cieľom OPIS-u je vytvoriť inkluzívnu informačnú spoločnosť orientovanú na rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky. Viac informácií na www.opis.gov.sk alebo www.informatizacia.sk.


Európsky fond regionálneho rozvoja

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR, resp. ERDF – European Regional Development Fund) je jedným zo štrukturálnych fondov, ktorý rozvíja sociálnu a ekonomickú kohéziu EÚ. EFRR je efektívnym nástrojom regionálnej politiky, ktorý využíva finančné prostriedky Európskych spoločenstiev s primárnym cieľom zredukovať ekonomické a sociálne rozdiely medzi bohatými a chudobnejšími regiónmi EÚ. Jeho úlohou je prispievať k zmenšovaniu rozdielov v úrovni a miere rozvoja rôznych regiónov, v ktorom najviac znevýhodnené regióny zaostávajú.