Preskočiť na hlavný obsah

Registrovanie v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok

Predpokladom pre správnu elektronickú komunikáciu a registráciu subjektov je potrebné spĺňať technické požiadavky na elektronickú komunikáciu s CEP.

Na prístup do autorizovanej zóny CEP (Workdesk obchodníka, Workdesk úradníka) je nutný používateľský účet.

Obchodníci (právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia) alebo fyzické osoby – nepodnikatelia žiadajú o zriadenie používateľského účtu pre subjekt a osoby poverené na komunikáciu prostredníctvom CEP zaslaním vyplneného elektronického formulára, ktorý je podpísaný (kvalifikovaným elektronickým podpisom - KEP) štatutárnym zástupcom alebo osobou splnomocnenou na podávanie žiadostí v mene subjektu alebo fyzickou osobou konajúcou vo vlastnom mene.

Pri registrácii je potrebné pre splnomocnenú osobu vyplniť Identifikátor osoby z kvalifikovaného certifikátu. Ako zistiť tento údaj je uvedené v samostatnom dokumente Spôsoby zistenia ID KEP [.pdf; 1,33 MB; nové okno].

Ak registrácia v CEP resp. zmena alebo doplnenie už registrovaných údajov je realizovaná v zastúpení, t.j. osobou splnomocnenou na podávanie žiadostí v mene obchodníka alebo fyzickej osoby – nepodnikateľa, je potrebné registrátorovi predložiť originál písomného plnomocenstva alebo jeho úradne osvedčenú kópiu na adresu:

Finančné riaditeľstvo SR,
Sekcia informatiky,
Registrácia IS CEP,
Mierová 23,
815 23 Bratislava

V prípade otázok alebo problémov súvisiacich s registráciou nás prosím kontaktujte prostredníctvom našej infolinky 048/43 17 222 alebo na e-mailovú adresu registracia.cep@financnasprava.sk alebo máte možnosť podania dopytu elektronicky mailom cez portál FS v časti "Kontakty – Mailová komunikácia cla a spotrebné dane".

Registrácia v CEP sa realizuje počas pracovných dní.

O zaregistrovaní obchodníka alebo fyzickej osoby – nepodnikateľa a ním poverených osôb na elektronickú komunikáciu bude žiadateľovi zaslaná e-mailová správa registrátorom.

Registrácia subjektov v rámci elektronickej komunikácie v colnom konaní

Nasledovné usmernenie platí pre využívanie týchto vybraných elektronických služieb v rámci colného konania:

 • podávanie colných vyhlásení pri dovoze a vývoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru,
 • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit, správa záruky pre colný režim tranzit a ukončovanie colného režimu tranzit (ďalej len „Tranzit“).

Registrácia pre právnické osoby – hospodárske subjekty

Okrem základných údajov požadovaných pri registrácií je nutné uviesť číslo EORI. Ak hospodársky subjekt ešte nebol registrovaný, teda nemá pridelené číslo EORI, je potrebné sa zaregistrovať v zmysle postupov publikovaných na PFS [nové okno].

Registrácia pre fyzické osoby – nepodnikateľ

Okrem základných údajov požadovaných pri registrácií je nutné uviesť rodné číslo fyzickej osoby (nevyžaduje sa číslo EORI).

Registráciu fyzickej osoby nepodnikateľa do CRegu (centrálneho registra pre colné systémy), ktorá je povinná pre podávanie vyššie uvedených colných vyhlásení, zabezpečí registrátor pre CEP na základe prijatej žiadosti o registráciu do IS CEP.

Informácia

V prípade, že fyzická osoba – nepodnikateľ bude v colnom konaní zastupovaná, napr. pri podávaní colného vyhlásenia využije služby expresného dopravcu alebo služby špedičnej spoločnosti (ďalej len „zástupca“) registrácia do CRegu tejto osoby bude zabezpečená automatizovane po podaní colného vyhlásenia, v ktorom sa uvedie jej rodné číslo v správnom tvare (s lomkou). Ak by registrácia neprebehla automatizovane (zástupca podávajúci colné vyhlásenie bude o tom informovaný správou o chybe) fyzická osoba nepodnikateľ si zabezpečí registráciu sama v zmysle postupov zverejnených na portáli FS v časti „Ako a kde sa zaregistrovať/zaevidovať" [nové okno].
V tomto prípade fyzická osoba – nepodnikateľ registráciu do CEP nevykonáva.

Registrácia subjektov v rámci aplikácií colného portálu EÚ pre obchodníkov - EU CTP

Na využívanie aplikácií colného portálu EÚ pre obchodníkov - EU CTP - CDS, AEO, BTI, INF, ICS2 je potrebné postupovať podľa pokynov v dokumente Postup pre prihlásenie používateľov do EU CTP [.pdf; 986 kB; nové okno].

Zmena registračných údajov v rámci elektronickej komunikácie v CEP

Pri zmene alebo doplnení údajov súvisiacich s už registrovaným obchodníkom a ním poverených osôb alebo fyzickou osobou – nepodnikateľom (ďalej len „subjekt“), je potrebné opätovne zaslať vyplnený registračný formulár.

Žiadosť podpíše štatutárny zástupca alebo osoba splnomocnená na podávanie žiadostí v mene subjektu alebo fyzická osoba konajúca vo vlastnom mene.

ŽIADOSŤ O DOPLNENIE/ZMENU podanú prostredníctvom registračného formulára je potrebné použiť pre účely:

 • registrácie novej poverenej osoby na zastupovanie pre elektronickú komunikáciu v mene subjektu,
 • zrušenie poverenej osoby na zastupovanie pre elektronickú komunikáciu v mene subjektu zmeny priezviska alebo adresy trvalého bydliska poverenej osoby na zastupovanie pre elektronickú komunikáciu v mene subjektu,
 • zmeny ID KEP,
 • zmeny registračných údajov pre fyzické osoby - nepodnikateľov,
 • pridelenia prihlasovacieho mena a hesla.

Pričom pri vypĺňaní formulára:

 • v časti A. Subjekt - uveďte aktuálne údaje subjektu,
 • v časti C. Osoby oprávnené konať v mene subjektu - uveďte aktuálne údaje poverenej osoby pre elektronickú komunikáciu v mene subjektu,
 • v časti C. Osoby oprávnené konať v mene subjektu - v poli Rozsah oprávnení a obmedzení uveďte úkon, ktorý má byť vykonaný pre subjekt alebo danú poverenú osobu (napr. zmena v registračných údajoch subjektu - zmena názvu subjektu, adresy, právnej formy; zrušenie poverenej osoby s platnosťou do; zmena údajov oprávnenej osoby; zmena ID ZEP oprávnenej osoby; a pod.)

Pre zaregistrovanie/zmenu údajov pokračujte na registračný formulár.

Informačné materiály

Podrobnosti o podmienkach pre registráciu, postupoch a vyplnenie vzorových registračných formulárov nájdete v informačnom materiáli:

 • 6/CLO/2023/IM [.pdf; 946 kB; nové okno] – Registrácia a prihlásenie sa na portál EU CTP
 • 10/CLO/2021/IM [.pdf; 1,05 MB; nové okno] – Registrácia a prihlásenie sa do informačného systému Centrálny elektronický priečinok od 01.07.2021 aktuálne znenie k 22.05.2023