Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Zmena softvérových komponentov pre elektronickú komunikáciu – nová podpisová politika – účinnosť od 3.12.2017

Informácia pre používateľov elektronických služieb Finančnej správy SR  v oblasti colnej - o  zmenách v podmienkach elektronickej komunikácie v súvislosti so zmenou softvérových komponentov pre elektronický podpis.

Oznamujeme používateľom elektronických služieb FS, že dňa 3.12.2017 končí platnosť podpisovej politiky vydanej Národným bezpečnostným úradom SR  ( NBÚ SR) v roku 2013.  Na základe tejto skutočnosti,  po uvedenom dátume nebude možné používať  túto podpisovú politiku  pre vyhotovovanie kvalifikovaného elektronického podpisu pri podpisovaní elektronických správ v podmienkach elektronickej komunikácie s Finančnou správou SR.

S platnosťou od  2.10.2016 bola NBÚ SR vydaná nová podpisová politika  ( s dobou platnosti  do 2.10. 2021 ) a vzhľadom na túto skutočnosť je  potrebné vykonať v záujme bezproblémového prechodu na nové podmienky elektronickej komunikácie aktualizáciu softvérového vybavenia – inštaláciu novej podpisovej politiky, ktorý sa  využíva na  podpisovanie elektronických správ kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).   

Predmetom  aktualizácie   softvérového vybavenia je korektné nakonfigurovanie novej podpisovej politiky v rámci príslušného softvérového vybavenia (napr. aplikácie D.Signer/XAdES) na všetkých PC používateľov, na ktorých sa vykonáva vyhotovovanie kvalifikovaného elektronického podpisu pri podpisovaní elektronických správ  a dokumentov v podmienkach  elektronickej komunikácie s Finančnou správou SR.   

Predpokladom  správnej funkčnosti príslušného softvérového vybavenia je nainštalovanie aktuálnej verzie balíka klientských aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis -  D.Suite/eIDAS , ktorý obsahuje v rámci konfigurácie aj novú podpisovú politiku.

Aktuálna verzia je publikovaná na https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie  (D.Suite/eIDAS, verzia 1.0.6 ). 

Ďalšou podmienkou  pre aktiváciu novej podpisovej politiky je aj  s tým súvisiaca konfiguračná úprava na strane dodaných klientských aplikácií , ktoré sú poskytované zo strany FS SR pre vybrané elektronické služby v rámci elektronickej komunikácie v oblasti colnej  (EKR_Klient/CEP_EKR_Klient / EKRInterface). 

Pre používateľov, ktorí nepoužívajú  klientské aplikácie (EKR_Klient / CEP_EKR_Klient / EKRInterface), ale sa prihlasujú a podpisujú dokumenty priamo na  portáli  IS CEP (Centrálny elektronický priečinok) je potrebné len nainštalovanie aktuálnej verzie balíka klientských aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis, t.j D.Suite/eIDAS , ktorý obsahuje v rámci konfigurácie aj novú podpisovú politiku. 

Inštaláciu príslušného softvérového vybavenia ako aj konfiguračnú úpravu je potrebné zrealizovať v predstihu, najneskôr do  2.12.2017. 

Pokyny k inštalácii príslušného softvérového vybavenia novej podpisovej politiky pre používateľov elektronických služieb Finančnej správy SR – v oblasti colnej: 

Tieto pokyny pre aktualizáciu softvérového vybavenia sa dotýkajú používateľov nasledovných elektronických služieb FS

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“)
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit a ukončovanie colného režimu tranzit („Tranzit“, „NCTS“)
  • podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri dovoze a vývoze tovaru („GDS-DS“)
  • podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri tranzite ( „GDS-T“)
  • podávanie a prijímanie správ v rámci systému EMCS pri správe spotrebných daní ( „EMCS“)

Bližšie pokyny k inštalácii potrebných softvérových komponentov a postupov pri konfiguračnej úprave aplikácií si môžete stiahnuť v Používateľskej príručke [nové okno]

Postup pri inštalácii odporúčame konzultovať s dodávateľom/správcom Vášho softvérového vybavenia. 

V prípade otázok súvisiacich s inštaláciou softvérových komponentov nás môžete kontaktovať aj cez e-mailové adresy: helpdesk.ekrtech@financnasprava.sk alebo helpdesk.cep@financnasprava.sk  alebo prostredníctvom nášho call centra 048/ 43 17 222, voľba číslo 5.

Publikované informácie sú určené vyslovene len pre používateľov elektronických služieb DS v oblasti colnej. Pre externých používateľov PFS a ďalších systémov (eDane, ISKZ/MOSS/VREF) nie je nutný žiaden zásah.

(20. 11. 2017)

Archív noviniek