Preskočiť na hlavný obsah

Zmena softvérových komponentov pre elektronickú komunikáciu – nová podpisová politika – účinnosť od 3.12.2017

Informácia pre používateľov elektronických služieb Finančnej správy SR  v oblasti colnej - o  zmenách v podmienkach elektronickej komunikácie v súvislosti so zmenou softvérových komponentov pre elektronický podpis.

Oznamujeme používateľom elektronických služieb FS, že dňa 3.12.2017 končí platnosť podpisovej politiky vydanej Národným bezpečnostným úradom SR  ( NBÚ SR) v roku 2013.  Na základe tejto skutočnosti,  po uvedenom dátume nebude možné používať  túto podpisovú politiku  pre vyhotovovanie kvalifikovaného elektronického podpisu pri podpisovaní elektronických správ v podmienkach elektronickej komunikácie s Finančnou správou SR.

S platnosťou od  2.10.2016 bola NBÚ SR vydaná nová podpisová politika  ( s dobou platnosti  do 2.10. 2021 ) a vzhľadom na túto skutočnosť je  potrebné vykonať v záujme bezproblémového prechodu na nové podmienky elektronickej komunikácie aktualizáciu softvérového vybavenia – inštaláciu novej podpisovej politiky, ktorý sa  využíva na  podpisovanie elektronických správ kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).   

Predmetom  aktualizácie   softvérového vybavenia je korektné nakonfigurovanie novej podpisovej politiky v rámci príslušného softvérového vybavenia (napr. aplikácie D.Signer/XAdES) na všetkých PC používateľov, na ktorých sa vykonáva vyhotovovanie kvalifikovaného elektronického podpisu pri podpisovaní elektronických správ  a dokumentov v podmienkach  elektronickej komunikácie s Finančnou správou SR.   

Predpokladom  správnej funkčnosti príslušného softvérového vybavenia je nainštalovanie aktuálnej verzie balíka klientských aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis -  D.Suite/eIDAS , ktorý obsahuje v rámci konfigurácie aj novú podpisovú politiku.

Aktuálna verzia je publikovaná na https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie  (D.Suite/eIDAS, verzia 1.0.6 ). 

Ďalšou podmienkou  pre aktiváciu novej podpisovej politiky je aj  s tým súvisiaca konfiguračná úprava na strane dodaných klientských aplikácií , ktoré sú poskytované zo strany FS SR pre vybrané elektronické služby v rámci elektronickej komunikácie v oblasti colnej  (EKR_Klient/CEP_EKR_Klient / EKRInterface). 

Pre používateľov, ktorí nepoužívajú  klientské aplikácie (EKR_Klient / CEP_EKR_Klient / EKRInterface), ale sa prihlasujú a podpisujú dokumenty priamo na  portáli  IS CEP (Centrálny elektronický priečinok) je potrebné len nainštalovanie aktuálnej verzie balíka klientských aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis, t.j D.Suite/eIDAS , ktorý obsahuje v rámci konfigurácie aj novú podpisovú politiku. 

Inštaláciu príslušného softvérového vybavenia ako aj konfiguračnú úpravu je potrebné zrealizovať v predstihu, najneskôr do  2.12.2017. 

Pokyny k inštalácii príslušného softvérového vybavenia novej podpisovej politiky pre používateľov elektronických služieb Finančnej správy SR – v oblasti colnej: 

Tieto pokyny pre aktualizáciu softvérového vybavenia sa dotýkajú používateľov nasledovných elektronických služieb FS

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“)
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit a ukončovanie colného režimu tranzit („Tranzit“, „NCTS“)
  • podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri dovoze a vývoze tovaru („GDS-DS“)
  • podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri tranzite ( „GDS-T“)
  • podávanie a prijímanie správ v rámci systému EMCS pri správe spotrebných daní ( „EMCS“)

Bližšie pokyny k inštalácii potrebných softvérových komponentov a postupov pri konfiguračnej úprave aplikácií si môžete stiahnuť v Používateľskej príručke [nové okno]

Postup pri inštalácii odporúčame konzultovať s dodávateľom/správcom Vášho softvérového vybavenia. 

V prípade otázok súvisiacich s inštaláciou softvérových komponentov nás môžete kontaktovať aj cez e-mailové adresy: helpdesk.ekrtech@financnasprava.sk alebo helpdesk.cep@financnasprava.sk  alebo prostredníctvom nášho call centra 048/ 43 17 222, voľba číslo 5.

Publikované informácie sú určené vyslovene len pre používateľov elektronických služieb DS v oblasti colnej. Pre externých používateľov PFS a ďalších systémov (eDane, ISKZ/MOSS/VREF) nie je nutný žiaden zásah.

(20. 11. 2017)

Archív noviniek