Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Úvod

Centrálny elektronický priečinok - IS CEP je informačný systém zameraný na efektívne zníženie administratívnej záťaže pre medzinárodný obchod a súvisiace procesy. IS CEP umožňuje všetkým stranám zapojeným v medzinárodnom obchode a preprave podať a vybaviť štandardizované informácie a dokumenty v jedinom vstupnom bode, a splniť tak všetky požiadavky súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom.

Systém bol vytváraný v súlade s požiadavkami Európskej únie pod záštitou Ministerstva financií a financovaný z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).

Hlavným cieľom IS CEP je vytvoriť elektronický centralizovaný bod pre zjednodušenie administratívnych procesov medzi obchodnou komunitou a orgánmi štátnej správy. IS CEP poskytuje informačnú základňu pre zrealizovanie zahraničného obchodu. Základnou súčasťou IS CEP je elektronický proces podania colného vyhlásenia so všetkými prílohami a jeho následným spracovaním štátnym orgánom spolu s vystavením platobných výmerov a príslušných licencií potrebných k zrealizovaniu zahraničného obchodu.

Na základe požiadaviek Európskej únie a súvisiacich právnych predpisov EÚ by mali takýto spôsob fungovania colnej správy zaviesť všetky členské štáty EÚ najneskôr do roku 2013, čo prinesie značné úspory času a financií pre všetkých účastníkov colných konaní.

Prejdite prosím na kapitolu Pravidlá práce s portálom IS CEP.

Viac informácii o projekte CEP nájdete v kapitole O projekte CEP alebo na webovej stránke http://www.cep.financnasprava.sk/.