Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

FaQ - eDovoz

Členské štáty Európskej únie sa zaviazali zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárskych subjektov podnikajúcich v Európe.

Zjednodušenie zákonného obchodu pri súbežnom zabezpečení zodpovedajúcej úrovne kontroly tovaru a boja proti podvodom vyžaduje efektívnu výmenu informácií medzi colnými orgánmi členských štátov EU, Európskou komisiou, ďalšími správnymi orgánmi alebo subjektmi zapojenými do medzinárodnej prepravy a hospodárskymi subjektmi.

Kľúčom k naplneniu uvedeného zámeru je proces elektronizácie colných systémov, ktorého hlavný legislatívny základ je zakotvený v Colnom kódexe Únie - nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.

Zavedením eDovozu do praxe sa zavŕšil proces elektronizácie colného konania pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru v Slovenskej republike.

1. „Čo je eDovoz?“

„eDovoz“ je elektronické colné konanie pri dovoze tovaru z tretích krajín do SR. Zahŕňa výmer cla, dane z pridanej hodnoty a rôznych iných poplatkov, podávanie colných vyhlásení v elektronickej forme. Tieto musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP (Informačný systém Centrálny elektronický priečinok). Systém e-Dovoz, ako nový modul existujúceho systému APV ISST DS (Integrovaná správa systému taríf deklaračný systém) v prostredí CIS (Colný informačný systém) a IS CEP, bude podporovať automatizovaný colný dohľad nad dovozom tovaru formou elektronickej evidencie podaných colných vyhlásení cez elektronickú podateľňu IS CEP v štandardnom a zjednodušenom postupe pre všetky dovozné colné režimy, vrátane osobitných režimov a evidencie neobchodného tovaru. Systém bude kontrolovať formálnu správnosť colného vyhlásenia, potrebu a existenciu priložených dokladov a certifikátov (podľa TARICu), taktiež zabezpečí kontrolu pre evidenciu povolení. Zároveň bude počítať výšku colného dlhu, potrebnú výšku záruky na colný dlh ako aj komunikovať so všetkými okolitými systémami.

 2. „Aké výhody má zavedenie eDovozu?“

V prvom rade vyšší komfort pre dovozcov/deklarantov. Keďže všetky operácie s colnými vyhláseniami podávanými pri dovoze tovaru prebiehajú v elektronickom prostredí, zrýchli sa ich spracovanie colným úradom a následné prepustenie tovaru do navrhovaného colného režimu. Týmto sa zabezpečuje zrýchlenie procesu colného konania a zvýšenie štandardu služieb colných úradov v SR.

 3. „Kto môže využívať eDovoz?“

Všetky subjekty a osoby zapojené do medzinárodného obchodu: právnické a fyzické osoby – podnikatelia, ako aj fyzické osoby – nepodnikatelia.

4. „Aké znalosti sa vyžadujú od osoby, ktorá podáva elektronické colné vyhlásenie? “

Aby bolo colné vyhlásenie bezchybne podané, vyžaduje sa znalosť právnych predpisov EÚ a Slovenskej republiky, na základe ktorých sa vypĺňajú jednotlivé odseky, resp. údajové prvky colného vyhlásenia. Podrobnejšie informácie o týchto predpisoch, ako aj odkazy na ich znenie nájdete na webovom sídle finančnej správy v časti Aktuálne: dane a clá > Informácie k aktuálnym colným a daňovým povinnostiam > Clá - v dokumente Informácia k podaniu a vyplneniu elektronického dovozného colného vyhlásenia od 01.06.2020. [nové okno] Finančná správa rovnako pripravila aj návody na jednoduché vyplnenie colného vyhlásenia [nové okno], ktoré sú zverejnené na portáli IS CEP.

5. „Je možné prostredníctvom eDovozu predkladať elektronické colné vyhlásenia aj pri zjednodušených postupoch v colnom konaní?“

Áno. Prevádzka nového informačného systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta zaslaním „Oznámenia o predložení tovaru“ formou podania štandardného elektronického colného vyhlásenia (druh „A“) začala dňom 1. februára 2017 na všetkých pobočkách colných úradov príslušných pre dovoz tovaru. Zároveň bolo stanovené prechodné obdobie pre držiteľov povolení, v rámci ktorého bolo potrebné prispôsobiť svoje deklaračné systémy. Výhodou tohto typu zjednodušeného postupu je najmä upustenie od požiadavky  predloženia dodatočného colného vyhlásenia. Od 1. júla 2017 všetci držitelia tohto typu povolenia zasielajú oznámenia o predložení tovaru podaním elektronického štandardného colného vyhlásenia.

Prevádzka nového informačného systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta zaslaním „Oznámenia o predložení tovaru“ formou podania zjednodušeného elektronického colného vyhlásenia (druh „C“) začala dňom 1. marca 2017 na všetkých pobočkách colných úradov príslušných pre dovoz tovaru. Zároveň sa začalo prechodné obdobie pre držiteľov povolení, v rámci ktorého je potrebné, aby prispôsobili svoje deklaračné systémy. Výhodou tohto typu zjednodušeného postupu je najmä to, že deklarant nemusí mať v čase zápisu  k dispozícii všetky údaje alebo doklady potrebné k štandardnému colnému vyhláseniu, ako aj možnosť využitia zúčtovacieho obdobia.  V termíne najneskôr od 1. septembra 2017 je potrebné, aby všetci držitelia tohto typu povolenia zasielali oznámenia o predložení tovaru podaním elektronického zjednodušeného colného vyhlásenia.

Prevádzka nového informačného systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta zaslaním „Oznámenia o predložení tovaru“ formou podania zjednodušeného elektronického colného vyhlásenia (druh „C“) začala dňom 1. marca 2017 na všetkých pobočkách colných úradov príslušných pre dovoz tovaru. Zároveň sa začalo prechodné obdobie pre držiteľov povolení, v rámci ktorého bolo potrebné, aby prispôsobili svoje deklaračné systémy. Výhodou tohto typu zjednodušeného postupu je najmä to, že deklarant nemusí mať v čase zápisu  k dispozícii všetky údaje alebo doklady potrebné k štandardnému colnému vyhláseniu, ako aj možnosť využitia zúčtovacieho obdobia. Od 1. septembra 2017 všetci držitelia tohto typu povolenia zasielajú oznámenia o predložení tovaru podaním elektronického zjednodušeného colného vyhlásenia.

Prevádzka nového informačného systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta v prípade upustenia  od povinnosti predloženia tovaru v zmysle ustanovenia čl. 182 ods. 3 Colného kódexu s povinnosťou podať dodatočné colné vyhlásenie (druh „Z“), začala dňom 1. februára 2017 na všetkých pobočkách colných úradov príslušných pre dovoz tovaru. Zároveň bolo stanovené prechodné obdobie pre držiteľov povolení, v rámci ktorého bolo potrebné prispôsobiť svoje deklaračné systémy. Od 1. júla 2017 všetci držitelia tohto typu povolenia predkladajú elektronické dodatočné colné vyhlásenia (druh „Z“).

6. „Keďže k colnému vyhláseniu je potrebné predložiť aj sprievodné doklady (doklady o cene tovaru, prepravné dokumenty a pod.), je možné tieto dokumenty zasielať elektronicky?“

Áno. Je to možné prostredníctvom väčšiny colno-deklarantských aplikácií (softvéru) ako aj cez webové rozhranie IS CEP (www.cep.financnasprava.sk). Postup pri podávaní elektronických príloh k dovoznému colnému vyhláseniu je obsiahnutý v bode 4., dokumentu Informácia k podaniu a vyplneniu elektronického dovozného colného vyhlásenia od 01.06.2020. [nové okno]

7. „Vyžaduje sa ďalšia registrácia alebo iné kroky k tomu, aby sa sprievodné doklady mohli zasielať elektronicky?“

Nie, ďalšia registrácia sa nevyžaduje. Spôsob zasielania je uvedený v predchádzajúcej odpovedi. 

8. „Ako je to s predkladaním záručných vyhlásení pre jednotlivú záruku“

Finančná správa od 16. decembra 2018 zaviedla v rámci elektronickej komunikácie novú funkcionalitu „Elektronické záručné vyhlásenia pre jednotlivú záruku“, ktorú môže pri colnom konaní v rámci eDovozu využiť schválený ručiteľ iný ako banka. Kompletná dokumentácia k ručiteľským vyhláseniam je dostupná na webovom sídle finančnej správy   Elektronické služby > Elektronická komunikácia > Elektronické doručovanie dokumentov - clo, EMCS > Podávanie colných vyhlásení v režime dovoz a vývoz – DS > Elektronické colné konanie [nové okno]  

9. „Kde je možné nájsť používateľskú príručku, technickú špecifikáciu, pravidlá a scenáre elektronického colného konania pri dovoze?“

Informácie ohľadom elektronického colného konania sú uverejnené na webovom sídle finančnej správy v časti Elektronické služby > Elektronická komunikácia > Elektronické doručovanie dokumentov - clo, EMCS > Podávanie colných vyhlásení v režime dovoz a vývoz – DS > Elektronické colné konanie [nové okno]  

10. „Je potrebný špeciálny softvér na strane obchodníkov pri využívaní eDovozu?“

Vyplnenie a podanie colného vyhlásenia elektronicky môžete realizovať:

  • Štandardne prostredníctvom Workdesku obchodníka v IS CEP a to vyplnením formulára dovozného colného vyhlásenia.
  • Prostredníctvom komerčného aplikačného programového vybavenia pre deklarantov.
  • Prostredníctvom jednoduchej aplikácie pre elektronickú komunikáciu, tzv. CEP.EKR.Interface. Táto aplikácia je dostupná na webovom portáli IS CEP spolu s pokynmi k inštalácii a používateľskou príručkou.

11. „Je možné po spustení eDovozu podať colné vyhlásenie aj iným spôsobom ?“

Colné vyhlásenie v listinnej forme je stále možné podať v prípade uplatnenia tzv. „havarijného postupu“ a v prípade cestujúcich.

Viac o vyplňovaní colného vyhlásenia v listinnej forme a použitých právnych predpisoch nájdete na webovom sídle finančnej správy v časti Aktuálne: dane a clá > Informácie k aktuálnym colným a daňovým povinnostiam v dokumente Podanie a vyplnenie papierového CV - havarijný postup a cestujúci [.pdf; 507 kB; nové okno]

V prípade výpadku vášho systému, ako aj pri postupoch v rámci havarijného stavu, je potrebné riadiť sa pokynmi a možnosťami, ktoré ponúka materiál o postupoch elektronického colného konania v dovoze, zverejnený na webovom sídle finančnej správy v časti eSlužby > Elektronická komunikácia >  Elektronické doručovanie dokumentov - clo, EMCS > Podávanie colných vyhlásení v režime dovoz a vývoz - DS > Elektronické colné konanie > ECK dovoz.

Cestujúcim, ktorý má oprávnenie podať colné vyhlásenie v listinnej forme, sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá:

  • dočasne vstupuje na colné územie Únie a nemá na ňom obvyklý pobyt, alebo
  • sa vracia na colné územie Únie, kde má obvyklý pobyt, po tom, ako sa dočasne nachádzala mimo tohto územia, alebo
  • dočasne opúšťa colné územie Únie, na ktorom má obvyklý pobyt, alebo
  • opúšťa colné územie Únie po dočasnom pobyte bez toho, aby na tomto území mala obvyklý pobyt;

12. „Je potrebná registrácia koncových užívateľov do eDovozu?“

Aby ste mohli podať colné vyhlásenie elektronicky v eDovoze, je potrebné:

  1. mať aktivovanú elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejných služieb [nové okno],
  2. disponovať kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorým sa bude podpisovať samotný registračný formulár do IS CEP
  3. registrovať sa za účelom vytvorenia účtu v IS CEP

Podrobnejšie informácie nájdete v informačnom materiáli zverejnenom na webovom sídle finančnej správy v časti Aktuálne: dane a clá > Informácie k aktuálnym colným a daňovým povinnostiam > Clá v dokumente Informácia k registrácii a prihláseniu sa do IS CEP od 01.03.2020. [nové okno]

Registrácia do IS CEP je jednorázová a nebude vyžadovaná pri každom ďalšom podaní colného vyhlásenia v elektronickej forme.

Informácie o používaní IS CEP sú dostupné aj na portáli IS CEP v časti „Ako požívať CEP?“

Na to, aby ste mohli vyplniť príslušné elektronické dovozné colné vyhlásenie, je ešte potrebná Vaša registrácia u colných orgánov (táto je platná pre celé územie EÚ) v systéme identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov. V prípade právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa, ktorý ešte nebol registrovaný, teda nemá pridelené číslo EORI, je potrebné sa zaregistrovať na základe postupov zverejnených na webovom sídle finančnej správy.

V prípade fyzickej osoby nepodnikateľa, registráciu do centrálneho registra colných orgánov pre colné systémy (tzv. CReg) zabezpečí registrátor finančnej správy na základe vyplneného formulára zaslaného pri registrácii do IS CEP. To znamená, že sa fyzická osoba - nepodnikateľ už nemusí osobitne registrovať do CRegu. Avšak v prípade, že fyzická osoba – nepodnikateľ, bude v colnom konaní zastupovaná (napr. pri podávaní colného vyhlásenia využije služby kuriérskej spoločnosti alebo špedície), registráciu do CRegu zabezpečí buď táto spoločnosť na základe splnomocnenia fyzickej osoby – nepodnikateľa, alebo si fyzická osoba – nepodnikateľ zabezpečuje registráciu sama v zmysle postupov zverejnených na webovom sídle finančnej správy v časti „Fyzické osoby – nepodnikatelia (slovenské a zahraničné súkromné osoby).

13. „Akým spôsobom je možné riešiť prípadné nejasnosti ohľadom eDovozu?“

Metodickú - procedurálnu a technickú podporu poskytuje finančná správa telefonicky prostredníctvom „Call Centra“ na tel. čísle 048/43 17 222 voľba č. 5 nonstop tzn. 24 hod. denne.

Zároveň je možné kontaktovať finančnú správu aj prostredníctvom mailovej aplikácie dostupnej na webovom sídle finančnej správy v časti "Opýtajte sa finančnej správy - clá a spotrebné dane" alebo online chatom.témou dopytu „e Dovoz“.   

 

14 „Ako môžem podať prílohy k dovoznému colnému vyhláseniu elektronicky?“

 V prípade, ak používate na podávanie colných vyhlásení komerčný deklaračný softvér, musí mať tento  funkciu zasielanie elektronických príloh zapracovanú. 

Ak zasielate colné vyhlásenie cez IS CEP prostredníctvom Workdesku obchodníka, táto funkcia je v tomto prostredí dostupná.  

Elektronické prílohy môžete podať až po registrácii dovozného colného vyhlásenia - po doručení správy „SK416 - Informácia o registrácii colného vyhlásenia“. Podávajú sa správou „SK412 – Elektronické prílohy colných vyhlásení“, pričom aj naďalej ostáva možnosť predložiť prílohy v listinnej forme. Prílohy, ktoré môžete podať elektronicky sú napr. faktúra za tovar, faktúra za prepravu, objednávka, doklad o úhrade, dodací list. Prílohy ako napr. originál sprievodného osvedčenia EUR.1 (v prípade preferenčného pôvodu tovaru) alebo licencie (dovozného povolenia) je nutné predložiť na colné konanie osobne iba v listinnej forme. K jednému colnému vyhláseniu je možné postupne poslať ľubovoľný počet správ s prílohami. Jedna správa s prílohami (SK412) môže obsahovať maximálne 999 príloh. Každá príloha, ako aj samotná správa SK412 musí byť elektronicky podpísaná. Maximálna súhrnná veľkosť príloh podpísaných jedným podpisom je 10MB (pred podpisovaním). Maximálna celková veľkosť správy s prílohami (SK412) je 30MB. 

Jediný podporovaný formát prílohy je formát PDF/A1. Nie je potrebné, aby boli prílohy skenované farebne, pre účely colného konania postačuje čiernobiely formát a ich rozlíšenie je odporučené na 150 dpi. Po úspešnom podpísaní podania s prílohami Vám bude doručená správa SK999 - Potvrdenie o spracovaní správy. V prípade, ak by ste uviedli napr. nesprávne LRN alebo MRN, bude Vám doručená správa SK906P - Oznámenie o chybe podania pre prílohy colných vyhlásení.