Preskočiť na hlavný obsah

FaQ - eDovoz

Členské štáty Európskej únie sa zaviazali zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárskych subjektov podnikajúcich v Európe.

Zjednodušenie zákonného obchodu pri súbežnom zabezpečení zodpovedajúcej úrovne kontroly tovaru a boja proti podvodom vyžaduje efektívnu výmenu informácií medzi colnými orgánmi členských štátov EU, Európskou komisiou, ďalšími správnymi orgánmi alebo subjektmi zapojenými do medzinárodnej prepravy a hospodárskymi subjektmi.

Kľúčom k naplneniu uvedeného zámeru je proces elektronizácie colných systémov, ktorého hlavný legislatívny základ je zakotvený v Colnom kódexe Únie - nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 [nové okno] v platnom znení.

Zavedením eDovozu do praxe sa zavŕšil proces elektronizácie colného konania pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru v Slovenskej republike.

1. „Čo je eDovoz?“

„eDovoz“ je elektronické colné konanie pri dovoze tovaru z tretích krajín do SR. Zahŕňa výmer cla, dane z pridanej hodnoty a rôznych iných poplatkov, podávanie colných vyhlásení v elektronickej forme. Tieto musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP (Informačný systém Centrálny elektronický priečinok). Systém e-Dovoz, ako nový modul existujúceho systému APV ISST DS (Integrovaná správa systému taríf deklaračný systém) v prostredí CIS (Colný informačný systém) a IS CEP, bude podporovať automatizovaný colný dohľad nad dovozom tovaru formou elektronickej evidencie podaných colných vyhlásení cez elektronickú podateľňu IS CEP v štandardnom a zjednodušenom postupe pre všetky dovozné colné režimy, vrátane osobitných režimov a evidencie neobchodného tovaru. Systém bude kontrolovať formálnu správnosť colného vyhlásenia, potrebu a existenciu priložených dokladov a certifikátov (podľa TARICu), taktiež zabezpečí kontrolu pre evidenciu povolení. Zároveň bude počítať výšku colného dlhu, potrebnú výšku záruky na colný dlh ako aj komunikovať so všetkými okolitými systémami.

2. „Aké výhody má zavedenie eDovozu?“

V prvom rade vyšší komfort pre dovozcov/deklarantov. Keďže všetky operácie s colnými vyhláseniami podávanými pri dovoze tovaru prebiehajú v elektronickom prostredí, zrýchli sa ich spracovanie colným úradom a následné prepustenie tovaru do navrhovaného colného režimu. Týmto sa zabezpečuje zrýchlenie procesu colného konania a zvýšenie štandardu služieb colných úradov v SR.

3. „Kto môže využívať eDovoz?“

Všetky subjekty a osoby zapojené do medzinárodného obchodu: právnické a fyzické osoby – podnikatelia, ako aj fyzické osoby – nepodnikatelia.

4. „Aké znalosti sa vyžadujú od osoby, ktorá podáva elektronické colné vyhlásenie?

Aby bolo colné vyhlásenie bezchybne podané, vyžaduje sa znalosť právnych predpisov EÚ a Slovenskej republiky, na základe ktorých sa vypĺňajú jednotlivé odseky, resp. údajové prvky colného vyhlásenia. Podrobnejšie informácie o týchto predpisoch, ako aj odkazy na ich znenie nájdete na webovom sídle finančnej správy v časti Aktuálne: dane a clá v dokumente pre poštovú prepravu „13/CLO/2021/IM – Informácia k podaniu a vyplneniu eCV cez IS CEP, pošta od 01.07.2021“ [.pdf; 1,97 MB; nové okno] a v dokumente pre expresnú (kuriérnu) prepravu "14/CLO/2021/IM – Informácia k podaniu a vyplneniu eCV cez IS CEP, kuriér od 01.07.2021" [.pdf; 1,82 MB; nové okno].

5. „Je možné prostredníctvom eDovozu predkladať elektronické colné vyhlásenia aj pri zjednodušených postupoch v colnom konaní?“

Áno. Prevádzka nového informačného systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta zaslaním „Oznámenia o predložení tovaru“ formou podania štandardného elektronického colného vyhlásenia (druh „A“) začala dňom 1. februára 2017 na všetkých pobočkách colných úradov príslušných pre dovoz tovaru. Zároveň bolo stanovené prechodné obdobie pre držiteľov povolení, v rámci ktorého bolo potrebné prispôsobiť svoje deklaračné systémy. Výhodou tohto typu zjednodušeného postupu je najmä upustenie od požiadavky predloženia dodatočného colného vyhlásenia. Od 1. júla 2017 všetci držitelia tohto typu povolenia zasielajú oznámenia o predložení tovaru podaním elektronického štandardného colného vyhlásenia.

Prevádzka nového informačného systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta zaslaním „Oznámenia o predložení tovaru“ formou podania zjednodušeného elektronického colného vyhlásenia (druh „C“) začala dňom 1. marca 2017 na všetkých pobočkách colných úradov príslušných pre dovoz tovaru. Zároveň sa začalo prechodné obdobie pre držiteľov povolení, v rámci ktorého je potrebné, aby prispôsobili svoje deklaračné systémy. Výhodou tohto typu zjednodušeného postupu je najmä to, že deklarant nemusí mať v čase zápisu k dispozícii všetky údaje alebo doklady potrebné k štandardnému colnému vyhláseniu, ako aj možnosť využitia zúčtovacieho obdobia. V termíne najneskôr od 1. septembra 2017 je potrebné, aby všetci držitelia tohto typu povolenia zasielali oznámenia o predložení tovaru podaním elektronického zjednodušeného colného vyhlásenia.

Prevádzka nového informačného systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta zaslaním „Oznámenia o predložení tovaru“ formou podania zjednodušeného elektronického colného vyhlásenia (druh „C“) začala dňom 1. marca 2017 na všetkých pobočkách colných úradov príslušných pre dovoz tovaru. Zároveň sa začalo prechodné obdobie pre držiteľov povolení, v rámci ktorého bolo potrebné, aby prispôsobili svoje deklaračné systémy. Výhodou tohto typu zjednodušeného postupu je najmä to, že deklarant nemusí mať v čase zápisu k dispozícii všetky údaje alebo doklady potrebné k štandardnému colnému vyhláseniu, ako aj možnosť využitia zúčtovacieho obdobia. Od 1. septembra 2017 všetci držitelia tohto typu povolenia zasielajú oznámenia o predložení tovaru podaním elektronického zjednodušeného colného vyhlásenia.

Prevádzka nového informačného systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta v prípade upustenia od povinnosti predloženia tovaru v zmysle ustanovenia čl. 182 ods. 3 Colného kódexu s povinnosťou podať dodatočné colné vyhlásenie (druh „Z“), začala dňom 1. februára 2017 na všetkých pobočkách colných úradov príslušných pre dovoz tovaru. Zároveň bolo stanovené prechodné obdobie pre držiteľov povolení, v rámci ktorého bolo potrebné prispôsobiť svoje deklaračné systémy. Od 1. júla 2017 všetci držitelia tohto typu povolenia predkladajú elektronické dodatočné colné vyhlásenia (druh „Z“).

6. „Keďže k colnému vyhláseniu je potrebné predložiť aj sprievodné doklady (doklady o cene tovaru, prepravné dokumenty a pod.), je možné tieto dokumenty zasielať elektronicky?“

Áno. Je to možné prostredníctvom väčšiny colno-deklarantských aplikácií (softvéru) ako aj cez webové rozhranie portálu IS CEP. Postup pri podávaní elektronických príloh k dovoznému colnému vyhláseniu je obsiahnutý v bode 4. dokumentu pre poštovú prepravu „13/CLO/2021/IM – Informácia k podaniu a vyplneniu eCV cez IS CEP, pošta od 01.07.2021“ [.pdf; 1,97 MB; nové okno] a v bode 4. dokumentu pre expresnú (kuriérnu) prepravu "14/CLO/2021/IM – Informácia k podaniu a vyplneniu eCV cez IS CEP, kuriér od 01.07.2021" [.pdf; 1,82 MB; nové okno]. Oba dokumenty sú zverejnené na webovom sídle finančnej správy v časti Aktuálne: dane a clá.

7. „Vyžaduje sa ďalšia registrácia alebo iné kroky k tomu, aby sa sprievodné doklady mohli zasielať elektronicky?“

Nie, ďalšia registrácia sa nevyžaduje. Spôsob zasielania je upravený v dokumentoch zverejnených v predchádzajúcej odpovedi.

8. „Ako je to s predkladaním záručných vyhlásení pre jednotlivú záruku?“

Finančná správa od 16. decembra 2018 zaviedla v rámci elektronickej komunikácie novú funkcionalitu „Elektronické záručné vyhlásenia pre jednotlivú záruku“, ktorú môže pri colnom konaní v rámci eDovozu využiť schválený ručiteľ iný ako banka. Kompletná dokumentácia k ručiteľským vyhláseniam je dostupná na webovom sídle finančnej správy Elektronické služby > Elektronická komunikácia > Elektronické doručovanie dokumentov - clo, EMCS > Podávanie colných vyhlásení v režime dovoz a vývoz – DS > Elektronické colné konanie [nové okno].

9. „Kde je možné nájsť používateľskú príručku, technickú špecifikáciu, pravidlá a scenáre elektronického colného konania pri dovoze?“

Informácie ohľadom elektronického colného konania sú uverejnené na webovom sídle finančnej správy v časti Elektronické služby > Elektronická komunikácia > Elektronické doručovanie dokumentov - clo, EMCS > Podávanie colných vyhlásení v režime dovoz a vývoz – DS > Elektronické colné konanie [nové okno].

10. „Je potrebný špeciálny softvér na strane obchodníkov pri využívaní eDovozu?“

Vyplnenie a podanie colného vyhlásenia elektronicky môžete realizovať:

  • Štandardne prostredníctvom Workdesku obchodníka na portáli IS CEP a to vyplnením formulára dovozného colného vyhlásenia, alebo
  • Prostredníctvom komerčného aplikačného programového vybavenia pre deklarantov. V tomto prípade treba osloviť firmy zaoberajúce sa daným softvérom a dohodnúť s nimi prípadné obchodné podmienky pri kúpe daného vybavenia.

11. „Je možné po spustení eDovozu podať colné vyhlásenie aj iným spôsobom?“

Colné vyhlásenie v listinnej forme je stále možné podať v prípade uplatnenia tzv. „havarijného postupu“ a v prípade cestujúcich.

Viac o vyplňovaní colného vyhlásenia v listinnej forme a použitých právnych predpisoch nájdete na webovom sídle finančnej správy v časti Aktuálne: dane a clá > Informácie k aktuálnym colným a daňovým povinnostiam v dokumente "Informácia k podaniu a vyplneniu colného vyhlásenia v prípade uplatnenia havarijného postupu a v prípade cestujúcich od 01.05.2017 [.pdf; 496 kB; nové okno].

V prípade výpadku vášho systému, ako aj pri postupoch v rámci havarijného stavu, je potrebné riadiť sa pokynmi a možnosťami, ktoré ponúka materiál o postupoch elektronického colného konania v dovoze, zverejnený na webovom sídle finančnej správy v časti eSlužby > Elektronická komunikácia > Elektronické doručovanie dokumentov - clo, EMCS > Podávanie colných vyhlásení v režime dovoz a vývoz - DS > Elektronické colné konanie > ECK dovoz [.pdf; 484 kB; nové okno].

Cestujúcim, ktorý má oprávnenie podať colné vyhlásenie v listinnej forme, sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá:

  • dočasne vstupuje na colné územie Únie a nemá na ňom obvyklý pobyt, alebo
  • sa vracia na colné územie Únie, kde má obvyklý pobyt, po tom, ako sa dočasne nachádzala mimo tohto územia, alebo
  • dočasne opúšťa colné územie Únie, na ktorom má obvyklý pobyt, alebo
  • opúšťa colné územie Únie po dočasnom pobyte bez toho, aby na tomto území mala obvyklý pobyt;

12. „Kde sa musím zaregistrovať, ak chcem podávať dovozné colné vyhlásenia elektronicky v eDovoze?“

V rámci elektronického colného konania „eDovoz“ je podmienkou podávania dovozných colných vyhlásení zriedenie elektronickej komunikácie s colnými orgánmi. Na to je potrebné nasledovné:

  1. mať aktivovanú elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy [nové okno],
  2. disponovať kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorým sa bude podpisovať samotný registračný formulár do IS CEP,
  3. registrovať sa za účelom vytvorenia účtu v IS CEP.

Podrobnejšie informácie nájdete v informačnom materiáli zverejnenom na webovom sídle finančnej správy v časti Aktuálne: dane a clá > Informácie k aktuálnym colným a daňovým povinnostiam > Clá v dokumente "10/CLO/2021/IM - Informácia k registrácii a prihláseniu sa do IS CEP od 01.07.2021" [.pdf; 1,05 MB; nové okno].

Registrácia do IS CEP je jednorázová a nebude vyžadovaná pri každom ďalšom podaní colného vyhlásenia v elektronickej forme.

Na to, aby ste mohli vyplniť príslušné elektronické dovozné colné vyhlásenie, je ešte potrebná Vaša registrácia u colných orgánov (táto je platná pre celé územie EÚ) v systéme identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov. V prípade právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa, ktorá ešte nebola registrovaná (teda nemá pridelené číslo EORI) je potrebné sa zaregistrovať na základe postupov [nové okno] zverejnených na portáli finančnej správy.

V prípade fyzickej osoby nepodnikateľa, registráciu do Centrálneho registra colných orgánov pre colné systémy (tzv. CReg) zabezpečí registrátor finančnej správy na základe vyplneného formulára zaslaného pri registrácii do IS CEP. To znamená, že sa fyzická osoba - nepodnikateľ už nemusí osobitne registrovať do CRegu.
Avšak v prípade, že fyzická osoba – nepodnikateľ bude v colnom konaní zastupovaná (napr. pri podávaní colného vyhlásenia využije služby prepravcu alebo špedície) registrácia do CRegu bude zabezpečená automatizovane po podaní colného vyhlásenia týmto zástupcom, v ktorom sa uvedie rodné číslo fyzickej osoby – nepodnikateľa (dovozca) v správnom tvare (s lomkou). Ak by registrácia neprebehla automatizovane (osoba podávajúca colné vyhlásenie napr. prepravca alebo špedícia, bude o tom informovaná správou o chybe) fyzická osoba - nepodnikateľ si zabezpečí registráciu sama v zmysle postupov zverejnených na webovom sídle finančnej správy v časti "Ako a kde sa zaregistrovať/zaevidovať" [nové okno].

13. „Akým spôsobom je možné riešiť prípadné nejasnosti ohľadom eDovozu?“

Metodickú - procedurálnu a technickú podporu poskytuje finančná správa telefonicky prostredníctvom „Call Centra“ [nové okno] na tel. čísle 048/43 17 222, ktoré na príslušnej voľbe poskytuje informácie nonstop tzn. 24 hod. denne.

Zároveň je možné kontaktovať finančnú správu aj prostredníctvom mailovej aplikácie dostupnej na webovom sídle finančnej správy v časti "Opýtajte sa finančnej správy - clá a spotrebné dane" [nové okno] alebo online chatom.

14. „Ako môžem podať prílohy k dovoznému colnému vyhláseniu elektronicky?“

V prípade, ak používate na podávanie colných vyhlásení komerčný deklaračný softvér, musí mať funkciu zasielanie elektronických príloh zapracovanú.

Ak zasielate colné vyhlásenie cez portál IS CEP po prihlásení sa do Workdesku obchodníka je možnosť zasielania elektronických príloh k colným vyhláseniam zapracovaná.

Elektronické prílohy podáte až po registrácii dovozného colného vyhlásenia – tzn. až po doručení správy „SK416 - Informácia o registrácii colného vyhlásenia.
Podávajú sa prostredníctvom elektronickej správy „SK412 – Elektronické prílohy colných vyhlásení“, pričom aj naďalej ostáva možnosť predložiť colným orgánom prílohy v listinnej forme.
Prílohy, ktoré môžete môžete podať elektronicky sú napr. faktúra za tovar, faktúra za prepravu, objednávka, doklad o úhrade, dodací list.
Prílohy, ktoré nemôžete podať elektronicky ako napr. originál sprievodného osvedčenia EUR.1 (v prípade preferenčného pôvodu tovaru) alebo licencie (dovozného povolenia) musíte predložiť na colné konanie iba v listinnej forme.

K jednému colnému vyhláseniu je možné postupne poslať ľubovoľný počet správ s prílohami. Jedna správa s prílohami (SK412) môže obsahovať maximálne 999 príloh. Každá príloha, ako aj samotná správa SK412 musí byť elektronicky podpísaná. Maximálna súhrnná veľkosť príloh podpísaných jedným podpisom je 10MB (pred podpisovaním). Maximálna celková veľkosť správy s prílohami (SK412) je 30MB.

Jediný podporovaný formát prílohy je formát PDF. Nie je potrebné, aby boli prílohy skenované farebne, pre účely colného konania postačuje čiernobiely formát a ich rozlíšenie je odporučené na 150 dpi. Po úspešnom podpísaní podania s prílohami Vám bude doručená správa SK999 - Potvrdenie o spracovaní správy. V prípade, ak by ste uviedli napr. nesprávne LRN alebo MRN, bude Vám doručená správa SK906P - Oznámenie o chybe podania pre prílohy colných vyhlásení.