Preskočiť na hlavný obsah

Agenda 46 Vstup tovaru na colné územie

Agenda Vstup tovaru na colné územie
Číslo agendy 46
Orgán verejnej moci Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Opis agendy
Agenda je definovaná v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. Októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, vo Vykonávacom Nariadení Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex  Únie, v Delegovanom Nariadení Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie. Ďalej zákonom č. 199/2004 z 10. marca 2004 Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou 161 Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tiež zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Zapracované procesy z agendy
 • Podanie predbežného dovozného colného vyhlásenia
 • Oprava predbežného dovozného colného vyhlásenia
 • Žiadosť o diverziu
 • Podanie oznámenia pred príchodom
Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk nie
Elektronické podania
 • Predbežné colné vyhlásenie o vstupe (príloha 30A nk1875/2006)
Formuláre
 • Predbežné colné vyhlásenie o vstupe (príloha 30A nk1875/2006)
 • Potvrdenie prijatia predbežného colného vyhlásenia
 • Oznámenie o chybe podania
 • Rozhodnutie o schválení opravy predbežného colného vyhlásenia
 • Žiadosť o opravu predbežného colného vyhlásenia
 • Žiadosť o diverziu
 • Potvrdenie diverzie
 • Rozhodnutie o vstupe
 • Zamietnutie vstupu
 • Predloženie tovaru na colnom úrade vstupu
 • Rozhodnutie o začiatku kontroly
 • Výzva na doplnenie predbežného colného vyhlásenia
 • Oznámenie s uvedením adresáta