Preskočiť na hlavný obsah

Agenda 64 Vývoz

Agenda Vývoz
Číslo agendy 64
Orgán verejnej moci Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Opis agendy
Agenda je definovaná v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. Októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, vo Vykonávacom Nariadení Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex  Únie, v Delegovanom Nariadení Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie. Ďalej zákonom č. 199/2004 z 10. marca 2004 Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou 161 Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tiež zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Zapracované procesy z agendy
 • Podanie vývozného colného vyhlásenia
 • Oprava vývozného colného vyhlásenia
 • Zrušenie vývozného colného vyhlásenia
 • Doplnenie údajov neúplného colného vyhlásenia
 • Predloženie dôkazu o výstupe tovaru
 • Výstup tovaru
 • Predloženie a schválenie manifestu
 • Informácie o stave vývozného colného vyhlásenia
 • Podanie predbežného colného vyhlásenia o výstupe
 • Oprava predbežného colného vyhlásenia o výstupe
Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk Nie
Elektronické podania
 • Vývozné colné vyhlásenie (výtlačky 1,2,3)
Formuláre
 • Vývozné colné vyhlásenie (výtlačky 1,2,3)
 • Potvrdenie o prijatí vývozného colného vyhlásenia
 • Povolenie opravy vývozného colného vyhlásenia
 • Potvrdenie doplnenia údajov neúplného vývozného colného vyhlásenia
 • Príchod na colný úrad výstupu
 • Zrušené vývozné colné vyhlásenie
 • Zamietnutie žiadosti o zrušenie vývozného colného vyhlásenia
 • Žiadosť o opravu vývozného colného vyhlásenia
 • Doplnenie údajov neúplného vývozného colného vyhlásenia
 • Žiadosť o zrušenie vývozného colného vyhlásenia
 • Povolenie výstupu
 • Rozhodnutie o zamietnutí výstupu
 • Potvrdené vývozné colné vyhlásenie (výtlačok 3)
 • Rozhodnutie o neprepustení tovaru do režimu vývoz
 • Rozhodnutie o vykonaní kontroly
 • Rozhodnutie o kontrole na colnom úrade výstupu
 • Výzva na preukázanie výstupu tovaru
 • Potvrdenie o výstupe tovaru
 • Predloženie manifestu
 • Schválenie manifestu
 • Vyžiadanie informácie o stave vývozného colného vyhlásenia
 • Informácia o stave vývozného colného vyhlásenia
 • Predbežné colné vyhlásenie o výstupe
 • Žiadosť o opravu predbežného colného vyhlásenia o výstupe
 • Povolenie opravy predbežného colného vyhlásenia o výstupe
 • Potvrdenie prijatia predbežného colného vyhlásenia o výstupe