Preskočiť na hlavný obsah

Agenda 70 eDovoz

Agenda eDovoz
Číslo agendy 70
Orgán verejnej moci Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Opis agendy
Agenda je definovaná v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. Októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, vo Vykonávacom Nariadení Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, v Delegovanom Nariadení Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie. Ďalej zákonom č. 199/2004 z 10. marca 2004 Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou 161 Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tiež zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Jej služby pokrývajú procesy podávania dovozného colného vyhlásenia.
Zapracované procesy z agendy
 • Podanie dovozného colného vyhlásenia
 • Oprava dovozného colného vyhlásenia
 • Zrušenie dovozného colného vyhlásenia
 • Doplnenie údajov zjednodušeného colného vyhlásenia
 • Informácie o stave dovozného colného vyhlásenia
Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk Nie
Elektronické podania
 • Dovozné colné vyhlásenia
Formuláre
 •  Dovozné colné vyhlásenie - obchodný tovar
 •  Informácie o registrácii colného vyhlásenia
 •  Rozhodnutie o prijatí colného vyhlásenia
 •  Žiadosť o zmenu (pred prijatím) / opravu (po prijatí) colného vyhlásenia
 •  Informácia o prijatí žiadosti na zmenu / opravu CV (obchodný aj neobchodný)
 •  Rozhodnutie o neprijatí žiadosti na zmenu / opravu CV
 •  Rozhodnutie o neprijatí colného vyhlásenia
 •  Rozhodnutie o kontrole
 •  Výzva deklarantovi na doplnenie / predloženie dokladov
 •  Žiadosť o zrušenie colného vyhlásenia
 •  Rozhodnutie o zrušení colného vyhlásenia
 •  Vyžiadanie informácie o stave CV
 •  Informácia o stave CV / prerušenie ZP
 •  Doplnenie údajov zjednodušeného (neúplného) CV
 •  Potvrdenie doručenia rozhodnutia
 •  Rozhodnutie o prijatí doplneného zjednodušeného (neúplného) CV
 •  Zábezpeka neplatná
 •  Rozhodnutie o prepustení tovaru
 •  Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o zrušenie colného vyhlásenia
 •  Rozhodnutie o neprepustení tovaru
 •  Informácia o vybavení osobit. režimu / Informácia o úhrade colného dlhu
 •  Oznámenie o chybe podania v systéme Dovoz/Vývoz