Preskočiť na hlavný obsah

Agenda 10 Systém licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady

Agenda Systém licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky
Číslo agendy 10
Orgán verejnej moci Pôdohospodárska platobná agentúra
Opis agendy
Agenda sa skladá zo služby vydávania licencií a certifikátov. Okrem vydávania certifikátov Platobná agentúra poskytuje možnosť výpisu z licencie, vydanie náhradnej licencie alebo duplikátu, ďalej prevod práv a vrátenie licencie.
Zapracované procesy z agendy
 • Vydanie licencie a certifikátu
 • Výpis z licencie
 • Náhradná licencia
 • Vrátenie licencie z dôvodu vyššej moci
 • Registrácia subjektu
 • Prevod práv originálu licencie
 • Duplikát licencie
 • Predĺženie platnosti licencie
Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk Nie
Elektronické podania
 • Žiadosť o vydanie licencie AGRIM
 • Žiadosť o vydanie licencie AGREX
 • Žiadosť o registráciu vývozcu - dovozcu
 • Žiadosť o vydanie výpisu z licencie AGRIM
 • Žiadosť o vydanie výpisu z licencie AGREX
 • Žiadosť o náhradnú licenciu
 • Žiadosť o vrátenie záručnej listiny (licencia AGRIM / licencia AGREX)
 • Žiadosť o vrátenie blokovej hotovostnej zábezpeky (licencia AGRIM / licencia AGREX)
 • Žiadosť o prevod práv z licencie AGRIM
 • Žiadosť o prevod práv z licencie AGREX
 • Žiadosť o prevod práv z výpisu licencie AGRIM
 • Žiadosť o prevod práv z výpisu licencie AGREX
 • Žiadosť o vydanie duplikátu licencie (PPA)
 • Žiadosť o predĺženie platnosti licencie / výpisu z licencie AGRIM
 • Žiadosť o predĺženie platnosti licencie / výpisu z licencie AGREX
Formuláre
 • Žiadosť o vydanie licencie AGRIM
 • Žiadosť o vydanie licencie AGREX
 • Dovozná licencia AGRIM
 • Vývozná licencia AGREX
 • Žiadosť o registráciu vývozcu - dovozcu
 • Čestné vyhlásenie
 • Oznámenie o udelení registračného čísla
 • Výpis z licencie AGRIM
 • Výpis z licencie AGREX
 • Žiadosť o vydanie náhradnej licencie / duplikátu licencie / prevod práv licencie
 • Prevod práv z výpisu licencie AGRIM
 • Prevod práv z licencie AGREX
 • Prevod práv z výpisu licencie AGREX
 • Prevod práv z licencie AGRIM
 • Žiadosť o vrátenie záručnej listiny
 • Žiadosť o vrátenie blokovej hotovostnej zábezpeky
 • Predĺženie platnosti licencie / výpisu z licencie AGRIM
 • Predĺženie platnosti licencie / výpisu z licencie AGREX
 • Oznámenie
 • Vyjadrenie – stanovisko
 • Rozhodnutie
 • Výzva