Preskočiť na hlavný obsah

Agenda 11 - Vývozné náhrady a systém certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady

Agenda Vývozné náhrady a systém certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky
Číslo agendy 11
Orgán verejnej moci Pôdohospodárska platobná agentúra
Opis agendy
Agenda umožňuje subjektu prostredníctvom IS CEP požiadať o vydanie certifikátu AGREX s vopred stanovenou sadzbou náhrady. Zároveň je možné požiadať o vydanie duplikátu certifikátu AGREX s vopred stanovenou sadzbou náhrady, o vydanie náhradného certifikátu AGREX, výpisu z certifikátu, predlženie platnosti certifikátu alebo prevod práv certifikátu AGREX s vopred stanovenou sadzbou náhrady. Prostredníctvom IS CEP môže subjekt vrátiť certifikát AGREX s vopred stanovenou sadzbou náhrady alebo požiadať o registráciu.
Zapracované procesy z agendy
 • Vyplatenie vývoznej náhrady
 • Registrácia receptúr
 • Vydávanie certifikátu
 • Výpis z certifikátu
 • Náhradný certifikát
 • Vrátenie certifikátu z dôvodu vyššej moci
 • Prevod práv originálu certifikátu
 • Duplikát certifikátu
 • Predlženie platnosti certifikátu
 • Registrácia subjektu
Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk Nie
Elektronické podania
 • Žiadosť o vydanie certifikátu s vopred stanovenou sadzbou náhrady AGREX
 • Žiadosť o výpis z certifikátu s vopred stanovenou sadzbou náhrady AGREX
 • Žiadosť o náhradný certifikát s vopred stanovenou sadzbou náhrady AGREX
 • Žiadosť o vrátenie záručnej listiny
 • Žiadosť o vrátenie hotovostnej blokovej záruky
 • Žiadosť o registráciu výrobcu - vývozcu
 • Žiadosť o prevod práv certifikátu s vopred stanovenou sadzbou náhrady AGREX
 • Žiadosť o prevod práv výpisu z certifikátu s vopred stanovenou sadzbou náhrady AGREX
 • Žiadosť o duplikát certifikátu s vopred stanovenou sadzbou náhrady AGREX
 • Žiadosť o vývoznú náhradu (Elektronické colné vyhlásenie)
 • Žiadosť o registráciu receptúry
Formuláre
 • Žiadosť o certifikát s vopred stanovenou sadzbou náhrady AGREX
 • Certifikát s vopred stanovenou sadzbou náhrady AGREX
 • Certifikát s vopred stanovenou sadzbou náhrady AGREX - Výpis z certifikátu
 • Žiadosť o registráciu výrobcu / vývozcu
 • Žiadosť o registráciu - Prehlásenia výrobcu o zložení (receptúry)
 • Certifikát s vopred stanovenou sadzbou náhrady AGREX - Prevod práv
 • Certifikát s vopred stanovenou sadzbou náhrady AGREX - Prevod práv výpisu
 • Vyhlásenie žiadateľa o vývoznej náhrade (Annex)
 • Vyhlásenie žiadateľa o vývoznej náhrade NAI
 • Prehlásenie o pôvode výrobku
 • Predĺženie platnosti certifikátu / výpisu z certifikátu AGREX
 • Špecifikácie kvalitatívnych parametrov zložiek
 • Prehlásenie o zložkách
 • Vyjadrenie – stanovisko
 • Oznámenie
 • Rozhodnutie