Preskočiť na hlavný obsah

Agenda 16 Hnojivá, substráty a pôdne pomocné látky

Agenda Hnojivá, substráty a pôdne pomocné látky
Číslo agendy 16
Orgán verejnej moci Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Opis agendy
Uvedená agenda obsahuje len jednu službu, a tou je certifikácia hnojív. Certifikáciu hnojiva vykonáva kontrolný ústav na základe žiadosti výrobcu alebo splnomocneného zástupcu výrobcu alebo dovozcu dovážajúceho hnojivo z iného štátu, ako je členský štát Európskej únie, ktorý má oprávnenie na podnikanie.
Zapracované procesy z agendy
  • Certifikácia hnojív, podmienky certifikácie a záverečný protokol
Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk Nie
Elektronické podania
  • Žiadosť o certifikáciu hnojiva
Formuláre
  • Žiadosť o certifikáciu hnojiva
  • Certifikát hnojiva
  • Rozhodnutie o zamietnutí certifikácie hnojiva
  • Oznámenie
  • Rozhodnutie
  • Vyjadrenie
  • Rozhodnutie s parametrami licencie