Preskočiť na hlavný obsah

Vyplnenie jednoduchého colného vyhlásenia

V tejto časti sme pre Vás pripravili postup vyplnenia jednoduchého colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do voľného obehu, ktorý je možné využiť fyzickou osobou nepodnikateľom príp. fyzickou osobou podnikateľom na dovoz tovaru obchodnej povahy, za ktorý sa považuje aj tovar nakupovaný prostredníctvom elektronického obchodu.

Jedná sa o tzv. „zásielky nepatrnej hodnoty", ktorých vnútorná hodnota nepresahuje 150 EUR na jednu zásielku a ktoré sú v zmysle čl. 23 Nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla, oslobodené od cla. V takomto prípade bude vyrubená DPH, do ktorej základu budú započítané aj pripočítateľné náklady za dopravu a manipuláciu, pokiaľ sú hradené dovozcom.

Poznámka

Postup s vybranými údajmi uvedenými v samostatných dokumentoch uvedených nižšie v bodoch 1 a 2 je možné použiť aj na tovar v hodnote vyššej ako 150 EUR, avšak údaj „Tovarová položka/Kód nomenklatúry tovaru" nemôže mať hodnotu „9920000000". Takýto tovar nie je oslobodený od cla. Do základu pre výpočet cla sú okrem hodnoty tovaru započítané aj náklady na dopravu a manipuláciu hradené dovozcom.

Oslobodenie sa nevzťahuje na tento tovar:

 • alkoholické nápoje;
 • parfumy a toaletné vody;
 • tabak a tabakové výrobky.

V prípade, že dovážate vyššie uvedený tovar vylúčený z oslobodenia od cla, chcete navrhnúť prepustenie do iného colného režimu, iný druh colného vyhlásenia ako štandardné, deklarovať tovar podliehajúci spotrebným daniam [nové okno], zákazom a obmedzeniam [nové okno] a pod., môže byť rozsah vybraných údajov nepostačujúci. V takom prípade je potrebné vyplniť colné vyhlásenie v zmysle platných predpisov pre daný režim. V samostatnom dokumente sú uvedené všeobecné podrobnosti o uvádzaní jednotlivých údajov [pdf; 0,5 MB; nové okno].

Po úspešnej registrácii podania Vám bude pridelené evidenčné číslo colného vyhlásenia (MRN) a oznámené prostredníctvom správy SK416 - Informácie o registrácii colného vyhlásenia, ktorým sa budete identifikovať na colnom úrade.

Po prihlásení sa na príslušnom colnom úrade uvediete číslo MRN registrovaného colného vyhlásenia, predložíte doklad o hodnote tovaru (faktúru, výpis z účtu, iný doklad zaslaný predávajúcim) a doklady poskytnuté kuriérnym prepravcom. Po prijatí colného vyhlásenia Vám bude určený colný dlh a iné platby a odovzdané „Oznámenie o výške colného dlhu". Po jeho uhradení (bankovým prevodom, poštovou poukážkou príp. v hotovosti do pokladne colného úradu do 1 500 EUR) Vám bude tovar prepustený do voľného obehu a odovzdané rozhodnutie v colnom konaní na tlačive JCD spolu s platobným výmerom. Týmto sa preukážete u kuriérneho prepravcu, ktorý vám vydá zásielku.

1. Vyplnenie colného vyhlásenia na tovar dopravovaný kuriérnou službou v prípade, že bola doprava hradená odosielateľom, resp. už započítaná do hodnoty tovaru.

K vyplneniu colného vyhlásenia budete potrebovať od kuriérneho prepravcu, ktorý vám dodal zásielku nasledujúce údaje:

 1. Evidenčné číslo, príp. číslo letu, ktorým bola zásielka dodaná (ods. 18 JCD)
 2. Štát registrácie dopravného prostriedku prekračujúceho hranice (ods. 21 pravá časť)
 3. Evidenčné číslo dočasného uskladnenia tovaru alebo číslo z registra dodaného tovaru (RDT), príp. číslo tranzitného vyhlásenia, ktorým bol tovar dodaný (ods. 40 JCD).
 4. Číslo leteckého nákladného listu + jeho fotokópiu (ods. 44 JCD s kódom dokladu N740).
 5. Číslo kontajnera v prípade, že bol tovar prepravovaný v kontajneri (ods. 31 JCD).
 6. Druh dopravy na hranici (na vstupe do EÚ) (ods. 25 JCD).
 7. Druh dopravy vo vnútrozemí (ods. 26 JCD).
 8. Prehlásenie o preprave hradenej odosielateľom (ods. 44 JCD s kódom dokladu „C611").

V samostatnom dokumente sú uvedené podrobnosti o jednotlivých údajoch s odkazom na odseky JCD [pdf; 724 kB; nové okno]. Údaje, ktoré je v tomto prípade potrebné vyplniť, sú v dokumente označené červenou farbou. Pre niektoré údaje sú navrhnuté hodnoty, ktoré odporúčame použiť. Vyhnete sa tak zbytočným chybám vo vyplnení colného vyhlásenia, ktoré by mohli nastať. Ku každému údaju je uvedený popis s odvolaním sa na príslušný odsek písomného colného vyhlásenia na tlačive JCD.

Ak máte k dispozícii potrebné údaje, alebo už vyplnené písomné colné vyhlásenie na tlačive JCD, vyplnením týchto údajov do formulára, podpísaním a odoslaním do informačného systému finančnej správy môžete podať colné vyhlásenie na príslušný úrad.

2. Vyplnenie colného vyhlásenia na tovar dopravovaný kuriérnou službou v prípade, že doprava a manipulácia s tovarom bola hradená osobitne dovozcom tovaru.

V tomto prípade Vám bude cena za dopravu a manipuláciu započítaná do základu pre DPH v prípade, že hodnota zásielky bez dopravných nákladov je do 150 EUR, alebo do základu pre výpočet cla v prípade, že hodnota zásielky bez dopravných nákladov presahuje 150 EUR).

K vyplneniu colného vyhlásenia budete potrebovať od kuriérneho prepravcu, ktorý vám dodal zásielku nasledujúce údaje:

 1. Evidenčné číslo dopravného prostriedku, príp. číslo letu, ktorým bola zásielka dodaná (ods. 18 JCD).
 2. štát registrácie dopravného prostriedku prekračujúceho hranice (ods. 21 pravá časť).
 3. Evidenčné číslo dočasného uskladnenia tovaru alebo číslo z registra dodaného tovaru, príp. číslo tranzitného vyhlásenia, ktorým bol tovar dodaný (ods. 40 JCD).
 4. Číslo leteckého nákladného listu + jeho fotokópiu (ods. 44 JCD s kódom dokladu N740).
 5. Číslo kontajnera v prípade, že bol tovar prepravovaný v kontajneri (ods. 31 JCD).
 6. Druh dopravy na hranici (na vstupe do Eú) (ods. 25 JCD).
 7. Druh dopravy vo vnútrozemí (ods. 26 JCD).
 8. Faktúru za dopravu a manipuláciu (ods. 44 JCD).

V samostatnom dokumente sú uvedené podrobnosti o jednotlivých údajoch s odkazom na odseky JCD [pdf; 724 kB; nové okno]. Údaje, ktoré je potrebné v tomto prípade vyplniť sú v dokumente označené červenou a modrou farbou. Pre niektoré údaje sú navrhnuté hodnoty, ktoré odporúčame použiť. Vyhnete sa tak zbytočným chybám vo vyplnení colného vyhlásenia, ktoré by mohli nastať. Ku každému údaju je uvedený popis s odvolaním sa na príslušný odsek písomného colného vyhlásenia na tlačive JCD.

Ak máte k dispozícii potrebné údaje, alebo už vyplnené písomné colné vyhlásenie na tlačive JCD, vyplnením týchto údajov do formulára, podpísaním a odoslaním do informačného systému finančnej správy môžete podať colné vyhlásenie na príslušný úrad.