Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Vyhľadávanie opatrení

V rámci vyhľadávania opatrení, modul InfoDesk umožňuje používateľovi interaktívne zadávať atribúty zamýšľanej zahranično-obchodnej transakcie (ZOT), na základe ktorých systém vyhľadá a zobrazí príslušné informácie o podmienkach realizácie ZOT.

Atribútom ZOT sú základné informácie o komodite - druh tovaru; krajina, s ktorou sa realizuje obchod; pôvod tovaru; krajina určenia; množstvo tovaru; hodnota tovaru a plánovaný termín uskutočnenia ZOT.

Účelom tejto časti príručky je dať používateľovi návod na používanie funkcionality zadávania vyhľadávacích kritérií na vyhľadanie podmienok realizácie ZOT a následné zobrazenie výsledkov vyhovujúcich zadaným kritériám.

Používateľ sa na obrazovku dostane po kliknutí na odkaz „Vyhľadávanie opatrení“ na titulnej stránke CEP.

Obrázok: Hlavné menu Infodesku

Systém zobrazí používateľovi obrazovku pre zadanie vyhľadávacích kritérií pre vyhľadanie opatrení z TARICu a licenčných opatrení CEP.

Obrázok: Podmienky pre realizáciu ZOT

Na obrazovke sa zobrazia nasledovné polia:

 • Dátum realizácie ZOT - povinný údaj, dátumové pole vo formáte dd.mm.rrrr, vypĺňa sa priamym zadaním alebo výberom z kalendára
 • Nomenklatúra - povinný údaj, výber nomenklatúry z číselníka - kliknutím na linku „Výber nomenklatúry z číselníka“ sa otvorí číselník v stromovej štruktúre
 • Krajina pôvodu/určenia - vypĺňa sa kliknutím na krajinu výberom z číselníka
 • Typ opatrenia - vypĺňa sa kliknutím na zvolený typ opatrenia („Všetky“ / „Sadzby“ / „Obmedzenia“)
 • Pôvod záznamu - vypĺňa sa kliknutím na zvolený pôvod výberom z číselníka („Všetky“ / „Iba EÚ“ / „Iba SK“)
 • Doplnkový kód - textové pole, vypĺňa sa doplnkový kód tovaru
 • Typ prepravy - obsahuje hodnoty „Export“ a „Import“, vypĺňa sa zaškrtnutím alebo nezaškrtnutím želaného políčka
 • Tlačidlo Vyhľadať - na základe zadaných vyhľadávacích kritérií poskytne zoznam opatrení
 • Tlačidlo Späť - vráti používateľa na predchádzajúcu obrazovku

Systém vyhľadá podmienky realizácie ZOT podľa zadaných kritérií po stlačení tlačidla „Vyhľadať“. Po jeho stlačení nastane kontrola, či boli vyplnené všetky povinné polia a odošle požiadavku na vyhľadanie.

Následne systém vyhľadá všetky podmienky pre realizáciu ZOT podľa zadaných kritérií. Zoznam obsahuje položky s nasledujúcimi stĺpcami:

Riadky zoznamu sú rozčlenené podľa kritérií:

 • Typ prepravy
 • Krajina pôvodu/určenia

Obrázok: Opatrenia pre vybranú nomenklatúru

Po kliknutí na kód kvóty vo výsledku vyhľadávania je umožnené ďalšie vyhľadávanie pre kvóty.