nedeľa 17. novembra 2019
English
       
       
Orgány verejnej moci  >  Agendy CEP  >  ÚKSÚP
 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Názov agendy podľa CEP

Agenda 13 - Rastlinný tovar

Opis agendy

Agenda umožňuje subjektu prostredníctvom IS CEP požiadať o registráciu výrobcu a dovozcu rastlinného tovaru, o zrušenie registrácie výrobcu a dovozcu rastlinného tovaru, o zmenu registrácie výrobcu a dovozcu rastlinného tovaru, Oznámenie a dokumentácia o dovezenej komodite (Rastlinný tovar), o povolenie vývozu rastlinného tovaru, o oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov, o zrušenie oprávnenia na vydávanie rastlinných pasov, o zmenu oprávnenia na vydávanie rastlinných pasov.

Zapracované procesy z agendy

 • · Registrácia výrobcov a dovozcov
 • · Zrušenie registrácie z iniciatívy obchodníka
 • · Zmena podmienok registrácie
 • · Dovozné procedúry
 • · Vývoz
 • · Žiadosť o udelenie povolenia na vydanie rastlinných pasov
 • · Zrušenie oprávnenia z iniciatívy podnikateľa
 • · Zmena podmienok vydaného oprávnenia

Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk: nie

Elektronické podania

 • · Žiadosť o registráciu výrobcu a dovozcu rastlinného tovaru
 • · Žiadosť o zrušenie registrácie výrobcu a dovozcu rastlinného tovaru
 • · Žiadosť o zmenu registrácie výrobcu a dovozcu rastlinného tovaru
 • · Oznámenie a dokumentácia o dovezenej komodite (Rastlinný tovar)
 • · Žiadosť o povolenie vývozu rastlinného tovaru
 • · Žiadosť o oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov
 • · Žiadosť o zrušenie oprávnenia na vydávanie rastlinných pasov
 • · Žiadosť o zmenu oprávnenia na vydávanie rastlinných pasov

Formuláre

 • · Žiadosť o registráciu výrobcu - Oddiel1 (rastlinný tovar)
 • · Žiadosť o registráciu dovozcu - Oddiel2 (rastlinný tovar)
 • · Žiadosť o registráciu výrobcu a dovozcu - Spoločná časť (rastlinný tovar)
 • · Žiadosť o zmenu registrácie (rastlinný tovar)
 • · Oznámenie o pozastavení zásielky
 • · Žiadosť o povolenie vývozu (rastlinný tovar)
 • · Rastlinolekárske osvedčenie
 • · Žiadosť o oprávnenie / zmenu na vydávanie rastlinných pasov
 • · Záznam o vykonaní kontroly
 • · Oznámenie
 • · Rozhodnutie
 • · Vyjadrenie
 • · Výzva
 • · Žiadosť
 • · Rozhodnutie s parametrami licencie

Názov agendy podľa CEP

Agenda 14 - Prípravky na ochranu rastlín

Opis agendy

Agenda umožňuje subjektu prostredníctvom IS CEP požiadať o povolenie paralelného obchodu prípravku na ochranu rastlín, o povolenie používania prípravku na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja.

Zapracované procesy z agendy

 • · Použitie prípravku na vedecké účely
 • · Súbežný dovoz (paralelný obchod)

Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk: nie

Elektronické podania

 • · Žiadosť o povolenie paralelného obchodu s prípravkom na ochranu rastlín
 • · Žiadosť o povolenie používania prípravku na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja

Formuláre

 • · Žiadosť o povolenie paralelného obchodu prípravku na ochranu rastlín
 • · Žiadosť o povolenie používania prípravku na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja
 • · Oznámenie
 • · Rozhodnutie
 • · Výzva
 • · Rozhodnutie s parametrami licencie

Názov agendy podľa CEP

Agenda 15 - Krmivo

Opis agendy

Agenda umožňuje subjektu prostredníctvom IS CEP požiadať o registráciu / schválenie vývozcu / dovozcu krmív z tretích krajín, o zmenu registrácie / schválenia vývozcu / dovozcu krmív z tretích krajín, o predĺženie registrácie / schválenia vývozcu / dovozcu krmív z tretích krajín, o schválenie / registráciu výrobcu / sprostredkovateľa krmív ( schválenie / registrovanie krmivárskeho podniku), o zmenu schválenia / registrácie výrobcu / sprostredkovateľa krmív ( schválenia / registrovania krmivárskeho podniku), o predĺženie schválenia / registrácie výrobcu / sprostredkovateľa krmív ( schválenia / registrovania krmivárskeho podniku) a podať oznámenie dovozu krmiva.

Zapracované procesy z agendy

 • · Oznámenie dovozu
 • · Registrácia krmivárskeho podniku
 • · Zmena podmienok registrácie
 • · Žiadosť o predĺženie registrácie
 • · Schválenie krmivárskeho podniku
 • · Zmena podmienok registrácie krmivárskeho podniku
 • · Žiadosť o predĺženie schválenia krmivárskeho podniku

Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk: nie

Elektronické podania

 • · Oznámenie dovozu krmiva (Jednotný vstupný doklad)
 • · Žiadosť o registráciu / schválenie vývozcu / dovozcu krmív z tretích krajín
 • · Žiadosť o zmenu registrácie / schválenia vývozcu / dovozcu krmív z tretích krajín
 • · Žiadosť o predĺženie registrácie / schválenia vývozcu / dovozcu krmív z tretích krajín
 • · Žiadosť o schválenie / registráciu výrobcu / sprostredkovateľa krmív (schválenie / registrovanie krmivárskeho podniku)
 • · Žiadosť o zmenu schválenia / registrácie výrobcu / sprostredkovateľa krmív (schválenia / registrovania krmivárskeho podniku)
 • · Žiadosť o predĺženie schválenia / registrácie výrobcu / sprostredkovateľa krmív (schválenia / registrovania krmivárskeho podniku)

Formuláre

 • · Oznamenie dovozu (JVD pre krmivo)
 • · Žiadosť o registráciu / schválenie vývozcu / dovozcu krmív z tretích krajín
 • · Žiadosť o schválenie / registráciu výrobcu / sprostredkovateľa krmív (schválenie / registrovanie krmivárskeho podniku
 • · Rozhodnutie
 • · Žiadosť
 • · Rozhodnutie s parametrami licencie

Názov agendy podľa CEP

Agenda 16 - Hnojivá, substráty a pôdne pomocné látky

Opis agendy

Uvedená agenda obsahuje len jednu službu, a tou je certifikácia hnojív. Certifikáciu hnojiva vykonáva kontrolný ústav na základe žiadosti výrobcu alebo splnomocneného zástupcu výrobcu alebo dovozcu dovážajúceho hnojivo z iného štátu, ako je členský štát Európskej únie, ktorý má oprávnenie na podnikanie.

Zapracované procesy z agendy

 • · Certifikácia hnojív, podmienky certifikácie a záverečný protokol

Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk: nie

Elektronické podania

 • · Žiadosť o certifikáciu hnojiva

Formuláre

 • · Žiadosť o certifikáciu hnojiva
 • · Certifikát hnojiva
 • · Rozhodnutie o zamietnutí certifikácie hnojiva
 • · Oznámenie
 • · Rozhodnutie
 • · Vyjadrenie
 • · Rozhodnutie s parametrami licencie

Názov agendy podľa CEP

Agenda 17 - Ekologické poľnohospodárstvo

Opis agendy

Agenda umožňuje subjektu prostredníctvom IS CEP požiadať o súhlas na dovoz tovaru z ekologického poľnohospodárstva, o registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby, o zmenu registrácie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a zrušenie registrácie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

Zapracované procesy z agendy

 • · Vydanie súhlasu na dovoz
 • · Registrácia
 • · Zrušenie registrácie
 • · Zmena podmienok registrácie

Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk: nie

Elektronické podania

 • · Žiadosť o súhlas na dovoz tovaru z ekologického poľnohospodárstva
 • · Žiadosť o registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby
 • · Žiadosť o zrušenie registrácie do ekologickej poľnohospodárskej výroby
 • · Žiadosť o zmenu registrácie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Formuláre

 • · Žiadosť o registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby
 • · Príloha č. 1a Rastlinná výroba
 • · Príloha č. 1b Živočíšna výroba
 • · Príloha č. 1c Zber voľne rastúcich rastlín a ich častí
 • · Príloha č. 1d Chov včiel
 • · Príloha č. 3a Výroba potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby
 • · Príloha č. 3b Výroba osív z ekologickej poľnohospodárskej výroby
 • · Príloha č. 3c Výroba krmív z ekologickej poľnohospodárskej výroby
 • · Príloha č. 3d Iný spracovateľ (uchovávanie, balenie, označovanie...)
 • · Príloha č. 6 Prevádzkovateľ uvádzajúci produkty z ekologickej poľnohospodárskej výroby na trh, skladovanie a / alebo distribúcia produktov z EPV
 • · Príloha č. 4 Prevádzkovateľ dovážajúci produkty z ekologickej poľnohospodárskej výroby z tretích krajín
 • · Príloha č. 5 Prevádzkovateľ vyvážajúci produkty z ekologickej poľnohospodárskej výroby do tretích krajín
 • · Žiadosť o zmenu registrácie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe
 • · Príloha č. 1a-ii Rozšírenie - Rastlinná výroba (zmena)
 • · Príloha č. 1a-i Zníženie - Rastlinná výroba (zmena)
 • · Príloha č. 1a - iii Zmena kultúry - Rastlinná výroba (zmena)
 • · Príloha č. 1b Živočíšna výroba (zmena)
 • · Príloha č. 1c Zber voľne rastúcich rastlín a ich častí (zmena)
 • · Príloha č. 3a Výroba potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby (zmena)
 • · Príloha č. 3b Výroba osív z ekologickej poľnohospodárskej výroby (zmena)
 • · Príloha č. 3c Výroba krmív z ekologickej poľnohospodárskej výroby (zmena)
 • · Príloha č. 6 Obchodovanie s produktmi z ekologickej poľnohospodárskej výroby (zmena)
 • · Príloha č. 4 Dovoz produktov z ekologickej poľnohospodárskej výroby z tretích krajín (zmena)
 • · Príloha č. 1d Chov včiel (zmena)
 • · Príloha č. 3d Iný spracovateľ (uchovávanie, balenie, označovanie...) (zmena)
 • · Príloha č. 5 Prevádzkovateľ vyvážajúci produkty z ekologickej poľnohospodárskej výroby do tretích krajín (zmena)
 • · Rozhodnutie
 • · Vyjadrenie
 • · Výzva
 • · Žiadosť
 • · Rozhodnutie s parametrami licencie

Názov agendy podľa CEP

Agenda 44 - Osivá a množiteľský materiál

Opis agendy

Agenda umožňuje subjektu prostredníctvom IS CEP požiadať o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa, o zmenu osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa, o povolenie na dovoz osív a množiteľského materiálu, o uznanie množiteľského materiálu a úradný odber vzorky, o vydanie osvedčenia na nie konečne certifikované osivo, o uznanie množiteľského materiálu - vystavenie ISTA certifikátu.

Ďalej umožňuje podať prihlášku na prehliadku a hodnotenie porastov množiteľského a výsadbového materiálu ovocných drevín, okrasných rastlín a viniča, prihlášku množiteľského porastu na uznávanie repky olejky, prihlášku množiteľského porastu na uznávanie repky olejky - režim OECD, prihlášku množiteľského porastu na uznávanie kukurice, prihlášku množiteľského porastu na uznávanie kukurice - režim OECD a odoslať oznámenie o skončení vykonávania činnosti (poľných prehliadok / odberu vzoriek / laboratórneho skúšania)

Zapracované procesy z agendy

 • · Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa
 • · Zrušenie osvedčenia z iniciatívy obchodníka
 • · Zmena osvedčenia
 • · Vydanie povolenia na dovoz
 • · Oznámenie dovozu
 • · Uznávanie a skúšanie množiteľského materiálu
 • · Uznávanie a skúšanie množiteľského materiálu (ISTA)
 • · Overenie kvality množiteľského materiálu pred vývozom (množiteľský a výsadbový materiál ovocných drevín, okrasných rastlín a viniča; repky olejky; kukurice; poľných plodín)
 • · Overenie kvality množiteľského materiálu pred vývozom (nie konečne cert)
 • · Overenie kvality množiteľského materiálu pred vývozom OECD

Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk: nie

Elektronické podania

 • · Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa
 • · Oznámenie o skončení vykonávania činnosti (poľných prehliadok / odberu vzoriek / laboratórneho skúšania)
 • · Žiadosť o zmenu osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa
 • · Žiadosť o povolenie na dovoz osív a množiteľského materiálu
 • · Žiadosť o uznanie množiteľského materiálu a úradný odber vzorky
 • · Prihláška na prehliadku a hodnotenie porastov množiteľského a výsadbového materiálu ovocných drevín, okrasných rastlín a viniča
 • · Prihláška množiteľského porastu na uznávanie repky olejky
 • · Prihláška množiteľského porastu na uznávanie repky olejky - režim OECD
 • · Prihláška množiteľského porastu na uznávanie kukurice
 • · Prihláška množiteľského porastu na uznávanie kukurice - režim OECD
 • · Prihláška množiteľského porastu na uznávanie poľných plodín
 • · Prihláška množiteľského porastu na uznávanie poľných plodín - režim OECD
 • · Žiadosť o vydanie osvedčenia na nie konečne certifikované osivo
 • · Oznámenie dovozu osív a množiteľského materiálu z tretích krajín mimo EU
 • · Žiadosť o uznanie množiteľského materiálu - vystavenie ISTA certifikátu

Formuláre

 • · Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa
 • · Poverenie (o odbornej spôsobilosti dodávateľa)
 • · Žiadosť o povolenie na dovoz množiteľského materiálu z krajín mimo EU
 • · Povolenie na dovoz množiteľského materiálu z krajín mimo EU
 • · Žiadosť o uznanie množiteľského materiálu a úradný odber vzorky
 • · Posudok úradnej vzorky množiteľského materiálu
 • · Osvedčenie o uznaní množiteľského materiálu
 • · Prihláška na prehliadku a hodnotenie porastov množiteľského a výsadbového materiálu ovocných drevín, okrasných rastlín a viniča
 • · Posudok o neuznaní množiteľského porastu
 • · Osvedčenie o uznaní množiteľského porastu
 • · Záznam z prehliadky a hodnotenia porastov množiteľského a výsadbového materiálu ovocných drevín, okrasných rastlín a viniča
 • · Prihláška množiteľského porastu na uznávanie repky olejky
 • · OECD Certifikát
 • · Prihláška a záznam z prehliadky množiteľského porastu a z uznávania množiteľského porastu repky olejky
 • · Prihláška množiteľského porastu na uznávanie kukurice
 • · Prihláška a záznam z prehliadky množiteľského porastu a z uznávania množiteľského porastu kukurice
 • · Žiadosť o vydanie osvedčenia o uznaní porastu na nie konečne certifikované osivo / o uznaní osiva
 • · Osvedčenie o uznaní porastu na nie konečne certifikované osivo
 • · Oznámenie dovozu osív a množiteľského materiálu z tretích krajín mimo EU
 • · Prihláška množiteľského porastu na uznávanie poľných plodín
 • · Prihláška a záznam z prehliadky množiteľského porastu poľných plodín
 • · Oznámenie
 • · Rozhodnutie
 • · Vyjadrenie
 • · Rozhodnutie s parametrami licencie